BKP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
So 9. 4. 15:30–17:55 P104, Ne 10. 4. 9:20–11:50 P104
Předpoklady
! KPOPRI Obchodní právo I
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- organizace podniku,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními obchodně-právními instituty. Úvodní část kurzu je věnována právní úpravě podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Druhá část je zaměřena na jednotlivé typy obchodních společností, specielně je vysvětlena právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní společnosti. Objasněna je i právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. V třetí části kurzu jsou vysvětleny základy právní úpravy obchodně-právních závazkových vztahů, právní úpravy jednotlivých typů obchodních smluv a základních zajišťovacích prostředků.
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních společností;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních společností;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
rozeznávat rizika spojená s uzavíráním obchodních smluv;
pochopit význam obchodních závazků a jejich zajištění;
pracovat se základními právními dokumenty obchodního práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • 1. Obchodní právo (předmět, systém, prameny).
 • a) Obecné podmínky podnikání a jeho subjekty. Podnikatelé, podmínky podnikání, obchodní firma.
 • b) Právní jednání při podnikatelské činnosti.
 • • Statutární orgány obchodních společností,
 • • Způsob jednání za společnost, závaznost právních úkonů učiněných za společnost, jednání prokuristy,
 • • Obchodní rejstřík.
 • c) Podnikání zahraničních osob.
 • 2. Obchodní společnosti I.Obchodní společnosti I.
 • a) Obecná úprava obchodní společnosti. Třídění obchodních společností.
 • b) Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodní společnosti
 • - majetkové poměry společnosti (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní společnosti, povinné orgány a jejich pravomoc,
 • - zrušení, zánik společnosti, zrušení společnosti s likvidací, zrušení obchodní společnosti bez likvidace
 • 3. Obchodní společnosti II.
 • a) Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na společnosti
 • - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní společnosti
 • b) Přeměny obchodní společnosti.
 • c) Rozdělení společnosti
 • d) Změna právní formy společnosti
 • e) Fúze
 • f) Koncern
 • - faktický a smluvní koncern
 • - ovládací smlouva
 • - vztah mezi ovládací a ovládanou osobou neupravený ovládací smlouvou
 • 5. Obchodní závazky.
 • Přehled typů obchodních smluv. Kupní smlouva x smlouva o dílo.
 • 6.Rozhodování obchodních sporů v soudním řízení. Úpadek a způsoby jeho řešení.
Literatura
 • 2. Šedová J. Obchodní právo I. Distanční studijní opora. ESF MU v Brně. 2005. ISBN 80-210-3331-2.
 • Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 476 s., ISBN 86898-51-2.
 • Doporučená literatura: Eliáš, K.: Akciová společnost. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Linde, Praha 2000
 • 1. Večerková, A.- Faldyna, F. - Kobliha, I.- Pokorná, J.- Vítek, J.-Tomsa, M.-Rozehnalová, N.- Balabán, P. - Pohl, T. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: Meritum 2005. 1386 s. ISBN 80-86395-90-1.
Výukové metody
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně: 1. tutoriál: témata č. 1.-6.; 2. tutoriál: témata č. 7.-13.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPOPRI. Doporučuje se absolvovat předmět Základy práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.