BKV_VES1 Veřejná správa 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
počet hodin tutoriálů: 8. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
So 19. 3. 12:50–16:15 P101, So 9. 4. 15:30–18:45 P101
Předpoklady
! KVVESP Veřejná správa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Veřejná správa je představit posluchačům širokost veřejné správy v jejím historickém, mezinárodním a především českém kontextu.

Hlavním cíle kurzu jsou následující:
- seznámit s nezbytnou teorií veřejného sektoru a veřejné správy;
- uvést do státovědy a teorie správního práva;
- seznámit s příklady podoby a funkcí veřejné správy ve starověku a středověku;
- prohloubit znalosti o historii veřejné správy na území českého státu od raného středověku do r. 1989;
- seznámit s průběhem reformy české veřejné správy po r. 1989 do současnosti a prohloubit znalosti o jejích vybraných výstupech (územní veřejná správa, ústřední veřejná správa a jejich pracovníci);
- uvést do problematiku evropské integrace a evropských institucí.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1. Teorie veřejného sektoru, funkce státu a veřejné správy, vztah státní správy a samosprávy;
 • 2. Způsob organizace a fungování státní moci: formy vlády a formy státního zřízení;
 • 3. Instituce a pravidla fungování veřejné správy - význam a prameny správního práva;
 • 4. Vybrané systémy starověké a středověké veřejné správy;
 • 5. Vývoj veřejné správy na území českého státu od raného středověku do roku 1918;
 • 6. Vývoj veřejné správy na území českého státu v období 1918 - 1989;
 • 7. Systém veřejné správy ČR a reforma české územní veřejné správy po r. 1989;
 • 8. Reforma ústřední správy po r. 1989 a současně trendy modernizace veřejné správy v ČR;
 • 9. Systém obcí, územní samospráva a její působnost v ČR;
 • 10. Úloha regionálního stupně veřejné správy a české kraje a regiony soudržnosti;
 • 11. Systém a úloha centrálního stupně veřejné správy;
 • 12. Evropský správní prostor a mezinárodní a nadnárodní rovina veřejné správy;
 • 13. Význam personální složky veřejné správy, fenomén byrokracie, etika a postavení úředníků;
Literatura
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Filip, Jan - Svatoň, Jan - Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2002. 264 s. ISBN 8021030232.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 8071067091. info
 • Studijní materiály připravené vyučujícím.
 • Příslušná legislativa.
 • Aktuální informace na webu příslušných subjektů veřejné správy.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každá po čtyřech hodinách), resp. tutoriálů. Tutoriály se soutředí na vysvětlení základních témat veřejné správy, následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
Předmět je složen ze dvou přenáškových bloků, během kterých bude část témat odpřednášena a část témat představena formou okruhů pro samostudium.

Předmět bude ukončen písemnou zkouškou. V případě malého počtu studentů může být po dohodě s posluchači ukončen zkouškou ústní.
Během semestru budou posluchači vypracovávat jednu seminární práci na zadané téma (POT).
Pro účely průběžného testování proběhne jeden průběžný test.
O způsobu organizace předmětu a podmínkách absolvování předmětu budou posluchači informováni během přednáškového bloku.
Předmět bude k zpřehlednění studijních materiálů a organizačních pokynů pracovat s interaktivní osnovou. V interaktivní osnově a ve studijním plánu budou specifikovány požadavky na absolvování předmětu (včetně základní a doporučené literatury).

Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově a stažitelném studijním plánu vždy před začátkem semestru.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: k=1
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVVESP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.