BPV_VEF1 Veřejné finance 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jarmila Zaviačičová (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Horňáková (cvičící)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tereza Šrámková (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
Út 11:05–12:45 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEF1/01: Út 16:20–17:55 P201
BPV_VEF1/02: St 14:35–16:15 P106, T. Šrámková
BPV_VEF1/03: St 7:40–9:15 P102, L. Matějová
BPV_VEF1/04: St 7:40–9:15 P106, M. Horňáková
BPV_VEF1/05: St 12:50–14:30 P102, P. Dvořáková, R. Jahoda
BPV_VEF1/06: St 12:50–14:30 P106, T. Šrámková
BPV_VEF1/07: Čt 7:40–9:15 P303, P. Dvořáková, R. Jahoda
BPV_VEF1/08: Čt 7:40–9:15 P106, M. Horňáková
BPV_VEF1/09: Čt 9:20–11:00 P303, P. Dvořáková, R. Jahoda
BPV_VEF1/10: Čt 11:05–12:45 P304, M. Horňáková
BPV_VEF1/11: St 14:35–16:15 P201, L. Matějová
BPV_VEF1/12: Čt 9:20–11:00 P102, M. Horňáková
Předpoklady
(! PVVEFI Veřejné finance I ) && ( BPE_MAE1 Makroekonomie 1 || PEMAKI Makroekonomie I || PEMAAI Macroeconomics I )
Do předmětu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří neabsolvovali předmět PVVEFI.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření teoretických i praktických znalostí o veřejných financích. Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí

- popsat systém veřejných rozpočtů a jeho jednotlivé části

- interpretovat rozpočtový proces

- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů

- rozumět fondovému financování

- porovnat modely fiskálního federalismu

- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů

- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů.

Systém poznatků získaných v tomto kurzu vytváří teoreticko-metodologickou bázi pro pochopení navazujících předmětů bakalářského, případně magisterského studia.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou základních bloků. První blok (témata 1 - 6) osvětluje složky veřejných financí, strukturu veřejných výdajů a příjmů a řízení financí ve veřejném sektoru. Druhý blok (témata 7- 13) se zabývá fiskálním federalismem v kontextu místních rozpočtů a dále mezinárodními veřejnými financemi.

 • 1. Teorie veřejných financí

 • 2. Veřejné výdaje

 • 3. Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla

 • 4. Reformy veřejných rozpočtů

 • 5. Reformy důchodového systému

 • 6. Teorie fiskální nerovnováhy

 • 7. Fiskální federalismus

 • 8. Finanční systém obcí

 • 9. Finanční systém krajů

 • 10. Hospodaření organizací státu a územně samosprávných celků

 • 11. Finanční řízení a kontrola ve veřejné správě

 • 12. Mezinárodní veřejné finance

 • 13. Finanční systém EU a strukturální operace

Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
 • PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. info
  doporučená literatura
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Veřejné finance v ČR a EU. První. Brno: ESF MU, 2004. 170 s. ISBN 80-210-3410-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata veřejných financí, která jsou dále diskutována v seminářích. Součástí seminářů jsou hodnocené prezentace seminárních prací studentů. Studenti se soustředí na specifický problém, který vysvětlí a zhodnotí na příkladu z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení studijních aktivit. Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy a za zpracování a prezentaci seminární práce. Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu v seminářích. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo seminární práce. V tomto případě je student hodnocen F.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Navazující předměty
Informace učitele
Veškeré informace k předmětu jsou obsahem interaktivní osnovy v IS MU.

All the information relating to the course is contained in the interactive syllabus in the IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVVEFI.Zapisují si studenti, kteří mají splněno BPE_MAE1 nebo PEMAKI .
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.