BKP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 15:30–17:55 P104, So 14. 4. 15:30–17:55 P104
Předpoklady
! KPOPRI Obchodní právo I
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- organizace podniku,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními obchodně-právními instituty. Úvodní část kurzu je věnována právní úpravě podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Druhá část je zaměřena na jednotlivé typy obchodních společností, specielně je vysvětlena právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní společnosti. Objasněna je i právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. V třetí části kurzu jsou vysvětleny základy právní úpravy obchodně-právních závazkových vztahů, právní úpravy jednotlivých typů obchodních smluv a základních zajišťovacích prostředků.
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních společností;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních společností;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
rozeznávat rizika spojená s uzavíráním obchodních smluv;
pochopit význam obchodních závazků a jejich zajištění;
pracovat se základními právními dokumenty obchodního práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • 1. Obchodní právo (předmět, systém, prameny).
 • a) Obecné podmínky podnikání a jeho subjekty. Podnikatelé, podmínky podnikání, obchodní firma.
 • b) Právní jednání při podnikatelské činnosti.
 • • Statutární orgány obchodních společností,
 • • Způsob jednání za společnost, závaznost právních úkonů učiněných za společnost, jednání prokuristy,
 • • Obchodní rejstřík.
 • c) Podnikání zahraničních osob.
 • 2. Obchodní společnosti I.Obchodní společnosti I.
 • a) Obecná úprava obchodní společnosti. Třídění obchodních společností.
 • b) Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodní společnosti
 • - majetkové poměry společnosti (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní společnosti, povinné orgány a jejich pravomoc,
 • - zrušení, zánik společnosti, zrušení společnosti s likvidací, zrušení obchodní společnosti bez likvidace
 • 3. Obchodní společnosti II.
 • a) Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na společnosti
 • - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní společnosti
 • b) Přeměny obchodní společnosti.
 • c) Rozdělení společnosti
 • d) Změna právní formy společnosti
 • e) Fúze
 • f) Koncern
 • - faktický a smluvní koncern
 • - ovládací smlouva
 • - vztah mezi ovládací a ovládanou osobou neupravený ovládací smlouvou
 • 5. Obchodní závazky.
 • Přehled typů obchodních smluv. Kupní smlouva x smlouva o dílo.
 • 6.Rozhodování obchodních sporů v soudním řízení. Úpadek a způsoby jeho řešení.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová J. Studijní texty „Obchodní právo 1“. ESF 2012. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: pravoesf.econ.muni.cz. Oprávnění ke vstupu do webové aplikace je k dispozici od 1.4.2012 ve Stud. materiálech předmětu v IS ESF MU.
 • 2. Švarc a kol.: „Základy obchodního práva“, Vydavatelství Čeněk, Plzeň 2011, ISBN 978-80-7380-322-3
  doporučená literatura
 • 1. Večerková, A. - Faldyna, F. - Kobliha, I. - Pokorná, J. - Vítek, J. - Tomsa, M. - Rozehnalová, N. - Balabán, P. - Pohl, T. Obchodní právo. 2. vyd. Praha: Meritum 2010. 1208 s. ISBN 978-80-7357-577-9.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pozdějším znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pozdějším znění
Výukové metody
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně: 1. tutoriál: témata č. 1.-6.; 2. tutoriál: témata č. 7.-13.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.
Upozornění: jakékoli podvody nebo pokusy o podvod během zkoušky (např. používání "taháků" nebo jiných nedovolených pomůcek, opisování, umožňování opisování, vynášení testů, apod.) nebo činnosti ohrožující objektivitu zkoušky budou kvalifikovány jako nedodržení požadavků k ukončení předmětu a budou učitelem hodnoceny v ISu jako "FFF" s nutností opakovaného zápisu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPOPRI. Doporučuje se absolvovat předmět Základy práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.