MKH_FMAN Finanční management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Libor Dobrý (cvičící), doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (zástupce)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 12:50–16:15 P103, Ne 29. 4. 12:50–16:15 P103, Ne 13. 5. 12:50–16:15 P103
Předpoklady
! KHFMAN Finanční management
Nauka o podniku, Finanční účetnictví II, Finanční řízení podniku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po nastudování tohoto textu bude student: umět analyzovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát, vědět, jakým způsobem se sestavují ukazatele hodnotící podnik (z finančního hlediska), umět sestavit několik desítek ukazatelů z různých finančních oblastí podniku, vědět, co jsou alternativní náklady a jakým způsobem je lze v podniku vypočítat, vědět, co jsou pyramidové rozklady, k čemu slouží a jak se sestavují, vědět, co jsou bonitní a bankrotní modely a budete je umět sami sestavit, vědět jak komplexně zhodnotit finanční situaci podniku a budete mít představu o východiscích finančního řízení a rozhodování v podniku.
Osnova
 • 1. Úvod do studia, základní pojmy, používané výkazy a metody - přiblížení obsahu kurzu, podmínek získání kolokvia - co je to finanční management, finanční analýza a jejich vztah - pojetí finančního managementu a finanční analýzy, jejich použitelnost a limity
 • 2. Vertikální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - vertikální rozbor rozvahy (báze, časové hledisko) - vertikální rozbor výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko) - silné a slabé stránky obou rozborů - rozbor příčin a důsledků
 • 3. Horizontální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - horizontální rozbor rozvahy (báze, časové hledisko) - horizontální rozbor výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko) - silné a slabé stránky obou rozborů - rozbor příčin a důsledků
 • 4. Poměrové ukazatele (rentabilita, cash-flow a likvidita) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatelů rentability, cash-flow a likvidity - různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů - silné a slabé stránky ukazatelů - rozbor příčin a důsledků
 • 5. Poměrové ukazatele (aktivita, zadluženost a kapitálový trh) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatelů aktivity, zadluženosti a kapitálového trhu - různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů - silné a slabé stránky ukazatelů - rozbor příčin a důsledků
 • 6. Finanční a provozní páka v podniku Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - finanční páka, konstrukce a její dopad na výkonnost podniku - provozní páka, konstrukce a její dopad na výkonnost podniku - silné a slabé stránky obou pák - rozbor příčin a důsledků
 • 7. Alternativní náklady I Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - definice a problematika konstrukce alternativních nákladů kapitálu - průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) a jejich konstrukce - využití modelu CAPM při konstrukci WACC - silné a slabé stránky konstrukce - rozbor příčin a důsledků
 • 8. Alternativní náklady II Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - využití stavebnicového vzorce při konstrukci WACC - praktická ukázka výpočtu WACC ze stavebnicového vzorce - analýza odlišností výpočtů ze stavebnicového vzorce a z modelu CAPM, vypovídací schopnost obou výpočtů - rozbor příčin a důsledků
 • 9. Ukazatel EVA Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatele z údajů kapitálového trhu - konstrukce ukazatele z modelu CAPM - konstrukce ukazatele ze stavebnicového vzorce - analýza různých konstrukcí ukazatele a jejich vypovídací schopnost - silné a slabé stránky jednotlivých konstrukcí - rozbor příčin a důsledků
 • 10. Pyramidové rozklady Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - pyramidový rozklad Du-pont - srovnání různých pyramidových rozkladů a jejich vypovídací schopnost - silné a slabé stránky rozkladů - rozbor příčin a důsledků
 • 11. Syntetické ukazatele (bonitní modely) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - stručný přehled vybraných bonitních modelů - analýza silných a zejména slabých stránek těchto modelů - praktický výpočet vybraných bonitních modelů a jejich analýza - rozbor příčin a důsledků
 • 12. Syntetické ukazatele (bankrotní modely) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - stručný přehled vybraných bankrotních modelů - analýza silných a zejména slabých stránek těchto modelů - praktický výpočet vybraných bankrotních modelů a jejich analýza - rozbor příčin a důsledků
 • 13. Komplexní hodnocení finanční situace podniku Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - syntéza jednotlivých metod finanční analýzy - finanční management - praktická ukázka finančních rozhodnutí na analyzovaném podniku (viz. předchozí cvičení) - samostatné úvahy studentů ohledně jimi analyzovaných podniků
Literatura
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. ISBN 9788021042773. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vyd. Brno: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 8072265628. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 s. ISBN 802103985X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů kde studenti prezentují dílčí části své práce, které se týkají jednotlivých probíraných okruhů. Celá seminární práce je praktickou finanční analýzou podniku, kterou se studenti naučí provádět v praxi. Závěry ze své práce pak studenti obhajují u kolokvia.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou bloků na kterých budou studenti průběžně zpracovávat data vybraného podniku, budou je analyzovat a u kolokvia potom tuto svou práci využijí při rozpravě nad finanční situací podniku, jejími příčinami i zamýšleným řešením.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KHFMAN.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.