MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Bc. Ing. Eva Lysoňková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
Předpoklady
! PHRLIZ Řízení lidských zdrojů && ! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří deset vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. Studenti získají přehled o základních oblastech problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. V přednáškách se seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení. Obsahem kurzu jsou rovněž příklady předních světových firem, které jsou průkopníky i v oblasti řízení lidských zdrojů. Okrajově budou zmíněny zvláštnosti řízení lidských zdrojů v malých organizacích. Studenti se seznámí rovněž s příklady zpracování některých druhů personální agendy a s užívanými postupy v personálních procesech. Studenti ve skupinách založí fiktivní poradenské společnosti a vypracovávají projekt související s řízením lidských zdrojů – vždy podle tématu probíraného v rámci přednášky (získávání a výběr zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců).

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit vliv a význam lidských zdrojů pro organizaci
- seznámit se s hlavními funkcemi a fázemi procesu řízení lidských zdrojů
- porozumět konkrétním postupům a technikám řízení lidských zdrojů
- získá základní znalosti pro aplikaci do praxe
- získá přehled o aktuálních zdrojích zabývajících se uvedenou problematikou
Osnova
 • Tématický plán přednášek
 • Týden Téma
 • 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendy
 • a. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky podniku.
 • b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.
 • c. ŘLZ a produktivita organizace.
 • d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století
 • 2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnanců
 • a. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práce
 • b. Nábor a výběr zaměstnanců.
 • c. Otázky přípravy na výběrová řízení.
 • 3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojů
 • a. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.
 • b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.
 • c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.
 • d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.
 • 4. Vytváření efektivních týmů.
 • a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.
 • b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.
 • c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.
 • 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • a. Modely řízení kariéry v podnicích
 • b. Cyklus vzdělávání v podnicích
 • c. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání
 • 6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích
 • a. Role motivace v systému řízení lidských zdrojů
 • b. Motivační a demotivační faktory
 • 7. Hodnocení zaměstnanců
 • a. Základní principy hodnocení zaměstnanců
 • b. Cíle hodnocení a výstupy z hodnocení
 • c. Metody a techniky hodnocení
 • 8. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnanců
 • a. Účel a metody hodnocení pracovní pozice
 • b. Systémy peněžního odměňování zaměstnanců
 • c. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců
 • 9. Management znalostí v organizaci
 • a. Vymezení pojmů managementu znalostí
 • b. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích
 • 10. Uvolňování a propouštění zaměstnanců
 • a. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnanců
 • b. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
  doporučená literatura
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ). V průběhu semestru tým studentů zpracovává projekt týkající se probíraných okruhů. Každý student zpracovává individuální seminární práci.
Metody hodnocení
1. Odevzdání miniprojektu zpracovávaného v týmu studentů a jeho bodové hodnocení
2. Přijetí individuální seminární práce (přijato-nepřijato)
3. Zkouškový test a závěrečné bodové hodnocení.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHRLIZ.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.