EN

ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 - Informace o předmětu

BPV_VES1 Veřejná správa 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/1/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marek Vyskočil (cvičící)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 7:40–9:15 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VES1/01: každé liché pondělí 9:20–11:00 P304, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/02: každé sudé pondělí 11:05–12:45 P304, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/03: každé liché úterý 9:20–11:00 P403, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/05: každou lichou středu 9:20–11:00 P312, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/06: každé sudé pondělí 9:20–11:00 P304, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/07: každé liché pondělí 11:05–12:45 P304, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/08: každé sudé úterý 9:20–11:00 P403, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
BPV_VES1/10: každou sudou středu 9:20–11:00 P312, L. Matějová, S. Nunvářová, V. Pařil, J. Šelešovský, D. Špaček, I. Václavková
Předpoklady
! PVVESP Veřejná správa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Veřejná správa je představit posluchačům širokost veřejné správy v jejím historickém, mezinárodním a především českém kontextu.

Hlavním cíle kurzu jsou následující:
- seznámit s nezbytnou teorií veřejného sektoru a veřejné správy a aplikovat ji na českou praxi;
- uvést do státovědy a teorie správního práva a charakterizovat jejich základní oblasti;
- seznámit s příklady podoby a funkcí veřejné správy ve starověku a středověku a charakterizovat jejich specifika;
- prohloubit znalosti o historii veřejné správy na území českého státu od raného středověku do r. 1989;
- seznámit s průběhem reformy české veřejné správy po r. 1989 do současnosti a prohloubit znalosti o jejích vybraných výstupech (územní veřejná správa, ústřední veřejná správa a jejich pracovníci);
- uvést do problematiku evropské integrace a evropských institucí a charakterizovat jeji současný stav a trendy.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1. Teorie veřejného sektoru, funkce státu a veřejné správy, vztah státní správy a samosprávy;
 • 2. Způsob organizace a fungování státní moci: formy vlády a formy státního zřízení;
 • 3. Instituce a pravidla fungování veřejné správy - význam a prameny správního práva;
 • 4. Vybrané systémy starověké a středověké veřejné správy;
 • 5. Vývoj veřejné správy na území českého státu od raného středověku do roku 1918;
 • 6. Vývoj veřejné správy na území českého státu v období 1918 - 1989;
 • 7. Systém veřejné správy ČR a reforma české územní veřejné správy po r. 1989;
 • 8. Reforma ústřední správy po r. 1989 a současně trendy modernizace veřejné správy v ČR;
 • 9. Systém obcí, územní samospráva a její působnost v ČR;
 • 10. Úloha regionálního stupně veřejné správy a české kraje a regiony soudržnosti;
 • 11. Systém a úloha centrálního stupně veřejné správy;
 • 12. Evropský správní prostor a mezinárodní a nadnárodní rovina veřejné správy;
 • 13. Význam personální složky veřejné správy, fenomén byrokracie, etika a postavení úředníků;
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Studijní materiály připravené vyučujícím.
 • Příslušná legislativa.
 • Aktuální informace na webu příslušných subjektů veřejné správy.
  doporučená literatura
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • Filip, Jan - Svatoň, Jan - Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2002. 264 s. ISBN 8021030232.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 8071067091. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů.

V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata. Tato témata jsou následně diskutována a praktikována na seminářích (i díky prezentaci a diskuzi témat seminárních prací).
Metody hodnocení
Během semestru budou posluchači vypracovávat jednu seminární práci na zadané téma.
Pro účely průběžného testování proběhnou dva průběžné testy, z nichž budou muset studenti získat kumulativně alespoň 50 % bodů (z max. možných bodů, které mohou získat za oba testy). Nebude probíhat oprava průběžných testů.
Předmět bude ukončen písemnou zkouškou (minimální úspěšnost 60 %). V případě malého počtu studentů může být po dohodě s posluchači ukončen zkouškou ústní.

Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově a stažitelném studijním plánu vždy před začátkem semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVVESP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.