DXV_PREZ Research Workshop

Faculty of Economics and Administration
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc., Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Jarmila Šveňhová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
Studium literatury 2x.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem prezentace na odborném semináři je: • 1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce • 2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Syllabus (in Czech)
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem: • (a) kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo • (b) kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce. • Výběr z uvedených variant provádí v případě každého jednotlivého studenta jeho školitel, a to se zřetelem k zaměření disertační práce a specifikům oboru. Varianta b) , tj. prezentace studie, se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu. • Jako prezentaci na odborném semináři lze v případě b) uznat rovněž prezentaci na tematicky relevantní významné odborné konferenci či prezentaci realizovanou v rámci letní školy. Za výběr konference/letní školy odpovídá školitel.
Assessment methods (in Czech)
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě: • 1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie • 2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2015/DXV_PREZ