EN

ESF:MPH_ZIMA Základy internet. marketingu - Informace o předmětu

MPH_ZIMA Základy internetového marketingu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Demelová (přednášející)
Ing. Kristýna Böhmová (cvičící)
Ing. Hana Demelová (cvičící)
Ing. Dušan Mladenović (cvičící)
Garance
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:20–17:55 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_ZIMA/01: Út 18:00–19:35 P103, K. Böhmová, H. Demelová, D. Mladenović
MPH_ZIMA/02: St 16:20–17:55 S401, K. Böhmová, H. Demelová, D. Mladenović
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět je určen studentům libovolného oboru. Jediným předpokladem je zájem o internetový marketing.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v on-line prostředí. Obsahem kurzu je soubor přednášek a seminářů, které na sebe v určitých ohledech navazují, do jisté míry se prolínají a postupně posluchači poskytují komplexní, strategický pohled na problematiku internetového marketingu. Úvodní část kurzu se zabývá internetem jako médiem, jehož praktické využití nabízí marketérům nové příležitosti realizace marketingové komunikace. Na tento úvod navazuje téma internetových projektů (jež jsou často nezbytným základem pro další marketingové aktivity v internetovém prostředí) a s nimi spojené optimalizace pro vyhledávače a pro uživatele. Tato problematika je také spojena s obsahem, jehož publikace podléhá jistým pravidlům nutným pro dosažení cílů webu, a jeho analýzou a testováním, které jsou potřebné pro ověření vhodnosti nastavení. Následuje část zabývající se vyhledatelností a jejím podpořením organicky, pomocí sociálních médií a také placené reklamy ve vyhledávačích. Závěr je pak věnován e-mailovým kampaním a jejich úloze v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, jež je možné díky moderním technologiím dobře personalizovat a automatizovat, a s veřejností, jež může mít vliv na podnik prezentovaný v on-line prostředí.
Na konci kurzu bude student:
- rozumět základním principům a specifikům internetového marketingu
- znát základy výstavby webu po stránce struktury i obsahu
- chápat principy optimalizace pro vyhledávače a bude schopen identifikovat klíčová slova
- znát principy web copywritingu a aplikovat v něm klíčová slova
- seznámen s tvorbou kampaní na internetu a specifiky jednotlivých nástrojů a kanálů (PPC reklama, sociální média, e-mail marketing aj.)
Osnova
 • - Úvod do internetového marketingu - internet a jeho specifika, aktuální trendy, klasický vs. internetový marketing,
 • - internetové projekty (zejména weby) jako základní stavební jednotky internetového marketingu, strategické pojetí tvorby projektu, technické aspekty tvorby, formální a právní stránka webu, rychlost a responzivní design a jejich důsledky,
 • - základy SEM a SEO, nastavení příznivá pro uživatele, modely nákupního procesu off-line vs. on-line, internetová analýza konkurence, analýza klíčových slov, důležitost cílové skupiny, persony,
 • - content marketing a copywriting, design, behaviorální aspekty obsahu,
 • - budování značky v on-line prostředí,
 • - způsoby testování webu (CrazyEgg, A/B apod.), techniky zvyšování konverzního poměru,
 • - základy práce s Google Analytics,
 • - on-page a off-page SEO, základní linkbuildingové praktiky, proč je kvalita důležitější než kvantita, využití software v SEO, - role sociálních sítí v internetovém marketingu (se zaměřením na Facebook),
 • - PPC reklama - AdWords, Sklik a Facebook a jejich srovnání, způsoby tvorby kampaní,
 • - display reklama, retargeting, obsahová síť vyhledávačů v ČR,
 • - e-mail marketing - zásady tvorby marketingově úspěšných e-mailů, copywriting v e-mail marketingu,
 • - CRM na internetu - Marketing Automation Systems,
 • - PR na internetu, dlouhodobé vztahy se zákazníky a s veřejností.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. 1st ed. Jihlava: Baroque Partners, 2014. 211 s. ISBN 9788087923016. info
 • JANOUCH, Viktor. Internetový marketing : prosad'te se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 9788025127957. info
  doporučená literatura
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky: průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015, 207 stran. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-176-9.
 • CHAK, Andrew. Submit now: designing persuasive websites. 1st ed. Indianapolis, IN: New Riders, c2003, xxii, 342 p. ISBN 0735711704.
 • KRUG, Steve. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. New York: New Riders, 2014. 216 s. ISBN 978-0-321-96551-6. info
 • KAUSHIK, Avinash. Web analytics : an hour a day. Indianapolis: Sybex, 2007. xxxiii, 44. ISBN 9780470130650. info
Výukové metody
Základem jsou přednášky a aktivní účast na seminářích, jejichž součástí budou diskuze a řešení případových studií, týkajících se aktuálních témat.
Metody hodnocení
Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat dostatečné množství bodů z průběžných aktivit na seminářích. Závěrečná zkouška probíhá částečně písemně formou on-line odpovědníku a částečně formou dobrovolného ústního dozkoušení, při kterém si student může zlepšit známku, pokud prokáže, že dané problematice rozumí a rozumně odůvodní volbu svých odpovědí. Student si může zlepšit známku maximálně o 2 stupně. K ústnímu dozkoušení je připuštěn pouze student, který dosáhl hodnocení A-E v písemné části. Otázky se týkají probíraných okruhů z doporučené literatury, přednášených témat, obsahu seminářů a samostudia dalších relevantních zdrojů. Zkušební termíny budou vypsány v průběhu zkouškového období. Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je uspokojivé zodpovězení alespoň 60 % otázek. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.