MKF_UCFI Účetnictví firem

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 10. 3. 16:20–19:35 P304, Pá 24. 3. 16:20–19:35 P403, So 13. 5. 12:50–16:15 P312
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oborově volitelného kurzu jsou postupy účtování a bilancování v různých formách společností (kapitálových, osobních i smíšených). Kurz navazuje na fakultně povinné předměty Finanční účetnictví I a II a umožňuje studentům osvojit si typické účetní operace v hospodaření firem, zejména v oblasti založení jednotlivých typů obchodních společností, rozdílech v účtování v jednotlivých typech obchodních společností a účetní uzávěrky a závěrky. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Účtovat specifické operace obchodních společností - Vypracovat účetní závěrku, vypočítat a zaúčtovat splatnou a odloženou daň - Sestavit účetní závěrku
Osnova
 • Úvod do účetnictví podnikatelů:

 • Definice podnikání, charakteristika zákonů a vyhlášek, které regulují české účetnictví (zákon o účetnictví, vyhláška a České účetní standardy.

 • Obchodní společnosti: založení a vznik obchodních společností, základní kapitál, vklady a podíly společníků, povinnosti spojené s účetnictvím k datu vzniku společnosti, zrušení a zánik obchodní společnosti, zrušení s likvidací a bez likvidace, přeměny společnosti.

 • Veřejná obchodní společnost: vznik v.o.s., základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, zrušení v.o.s., vypořádání majetku v.o.s. při zrušení s likvidací, Specifika účtování ve v.o.s.

 • Komanditní společnost: vznik k.s., práva a povinnosti společníků, základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, vypořádání majetku k.s. při zrušení s likvidací, specifika účtování v k.s.

 • Společnost s ručením omezeným: vznik s.r.o., postavení společníků, statutární orgány, základní kapitál, operace s vlastním kapitálem, půjčky společníků, tichý společník, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, podmínky zrušení s.r.o., vypořádání majetku při likvidaci, specifika účtování s.r.o.

 • Akciová společnost: vznik a.s., postavení akcionářů, statutární orgány, základní kapitál, operace se základním kapitálem, rezervní fond, rozdělování výsledku hospodaření, zrušení a.s., specifika účtování v a.s..

 • Účetní uzávěrka: Inventarizace majetku a závazků, závěrečné operace u zásob, odpis pohledávek, tvorba opravných položek, Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů, Zaúčtování kursových rozdílů, tvorba rezerv, zaúčtování dohadných položek, sestavení daňového přiznání, zaúčtování splatné daně ze zisku, výpočet a zaúčtování odložené daně ze zisku, uzavření účetních knih. Účetní závěrka: účetní výkazy sestavované v rámci účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

Literatura
  povinná literatura
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
 • Vyhláška 500/2002 v aktuálním znění
 • České účetní standardy pro podnikatele
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  neurčeno
 • Účetní uzávěrka a závěrka pro kombinované studium. Studijní materiál umístění ve složce "Studijní materiály" v ISU na stránce předmětu.
 • Obchodní korporace pro kombinované studium. Studijní materiál umístěný ve složce "Studijní materiály" v ISU na stránce předmětu.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve třech tutoriálech, v rozsahu 12 hodin
Metody hodnocení
Typ výuky: 12 hodin, 3 tutoriály. Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování jednoho testu v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %) a odevzdání seminární práce s hodnocením prospěl. Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace až FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.