MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: Út 12:50–14:30 S310, E. Born
MPH_RLIZ/02: Út 14:35–16:15 S311, M. Jirásek
MPH_RLIZ/03: Út 16:20–17:55 S311, M. Jirásek
MPH_RLIZ/04: St 12:50–14:30 S305, L. Janošová
MPH_RLIZ/06: Út 12:50–14:30 S311, L. Janošová
Předpoklady
(! MPH_PEMA Personální management )&&(! MPH_AHMR Human Resources Management )&&(! MPH_HMRA Human Resources Management )&&(! NOWANY ( MPH_AHMR Human Resources Management , MPH_HMRA Human Resources Management , MPH_PEMA Personální management ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jak podniky jako organizace fungují, jak probíhá souhra mezi strategií, organizací, zaměstnanci a vedením, a dále jaké existují možnosti organizační změny. Na začátku kurzu si studenti osvojí teoretické základy na bázi studia poznatků jak z oblasti behaviorální teorie, evoluční ekonomie a teorie zdrojů, tak také z oblasti výzkumu organizačního chování. V návaznosti na tyto teoretické základy budou představeny klíčové procesy řízení lidských zdrojů, jako jsou získávání a výběr zaměstnanců, jejich integrace, rozvoj, hodnocení jejich výkonu, odměňování a také uvolňování. Závěrem bude vysvětlena problematika řízení změn v organizaci. V této souvislosti budou tematizovány intervence zaměřené na řízení změn na individuální, skupinové a organizační úrovni. Diskutovat se bude také role vedení v kontextu organizací.
Osnova
 • Týden: Témata.
 • 1: Kick-Off a přehled obsahu kurzu.
 • 2: Co znamená organizační chování? Diverzita v organizacích.
 • 3: Postoje a pracovní spokojenost. Emoce a nálady.
 • 4: Osobnost a hodnoty. Vnímání a individuální rozhodování.
 • 5: Koncepty motivace. Motivace: Od koncepcí k aplikacím.
 • 6: Základy skupinového chování. Pracovní týmy.
 • 7: Komunikace. Vůdcovství.
 • 8: Moc a politika v organizaci. Konflikt a vyjednávání.
 • 9: Základy organizační struktury. Organizační kultura.
 • 10: Postupy a metody řízení lidských zdrojů. Organizační změna a zvládání stresu.
Literatura
  povinná literatura
 • Prvotní literatura ke zpracování seminární práce (k dispozici na začátku semestru)
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
  neurčeno
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
přednáškové lekce; individuální rešerše, studium a analýza vědecké literatury; prezentace; skupinové diskuze; krátké testy; písemná zkouška
Metody hodnocení
1. Seminární práce (přijato - nepřijato) – vypracování a prezentace systematické literární rešerše nebo kvantitativní či kvalitativní empirické studie na zadané téma.
2. Průběžné testy na seminářích během semestru.
3. Bonusové aktivity – prezentace a diskuze na přednáškách.
4. Závěrečný test – v případě nedostatečného počtu získaných bodů z průběžných testů a bonusových aktivit.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.