BPF_OSFI Osobní finance

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková (cvičící)
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
Mgr. Miroslav Svoboda (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:50–14:30 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_OSFI/01: Čt 11:05–12:45 S311, P. Mokrička
BPF_OSFI/02: Čt 12:50–14:30 S308, B. Ellis Doláková
BPF_OSFI/04: Čt 14:35–16:15 P104, M. Svoboda
BPF_OSFI/07: Čt 9:20–11:00 P403, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/09: Čt 16:20–17:55 S311, T. Plíhal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Osobní finance je pojat jako první seznámení studentů všech oborů a specializací s osobními a rodinnými financemi. V úvodní části se předmět věnuje základním aspektům osobních a rodinných financí a osobním a rodinným cílům a jejich plánování. Následující bloky jsou zaměřeny na půjčky, spoření a investice, ale i na riziko a zajištění proti němu, platební styk a elektronické bankovnictví. Stranou nezůstane ani problematika bydlení. Závěr je věnován problematice předlužení a způsobům řešení pohledávek po splatnosti a exekuci. V rámci tohoto předmětu získají studenti rovněž informace o vybraných oblastech osobních a rodinných financí ve světě.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.
Osnova
  • 1)Úvod do osobních a rodinných financí 2)Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek 3) Osobní a rodinné cíle a jejich plánování (osobní a rodinné cíle, kdy začít plánovat své finance, sestavení a realizace osobního a rodinného finančního plánu) 4)Půjčky a úvěry (spotřebitelské úvěry, hypotéční úvěry, splátkový prodej, kreditní karty, leasing…) 5)Spoření (termínované účty, spořící účty, stavební spoření, penzijní připojištění…) 6)Investice (aktivní a pasivní investice; akcie, obligace, podílové listy, indexové produkty…) 7)Riziko a zajištění proti němu, pojištění (cestovní, úrazové, penzijní, zdravotní a životní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění pro případ nesplacení úvěru, pojištění pro případ nemoci…) 8)Platební styk. Elektronické bankovnictví. 9)Bydlení (financování vlastního bydlení, výhody a nevýhody vlastnického, družstevního a nájemního bydlení, pojištění, daně) 10) Investice, spoření, úvěry a daně 11) Předlužení domácností a způsoby řešení pohledávek po splatnosti 12)Exekuce (za jakých okolností může být uvalena, na co a na koho může být uvalena, jak probíhá, jak se proti ní bránit, práva exekutora, dlužníka a věřitele, co dělat v případě neoprávněné exekuce…) 13)Osobní a rodinné finance v České republice a ve světě
Literatura
    doporučená literatura
  • SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance : řízení financí pro každého. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 220 s. ISBN 9788024748320. info
  • GITMAN, Lawrence J., Michael D. JOEHNK a Randall S. BILLINGSLEY. Personal financial planning. 13th edition. United States: South-Western Cengage Learning, 2014. xix, 635. ISBN 9781111971649. info
  • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024750644. info
  • Personal finance. Edited by George S. Callaghan - Ian Fribbance - Martin Higginson. 1st ed. Chichester: Wiley, 2007. x, 461. ISBN 9780470028551. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze, řešení příkladů
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát podle pokynů vyučujícího v semináři. Za každý test lze získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování, předložení a prezentace seminární práce bude hodnoceno jako prospěl/a, resp. neprospěl/a. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení seminární práce jako prospěl, - prezence v seminářích dle pokynů vyučujícího (max. 3 absence), získání hodnocení prospěl/a alespoň z 5 ze 6 zadaných domácích úkolů, - vyplnění zadaných odpovědníků. Kurz je zakončen písemnou zkouškou, která obsahuje testovou část a otevřené otázky (hodnocení dle pokynů přednášejících). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolenýchpomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.