MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
Předpoklady
! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v oblasti organizačního chování a personálního managementu a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci podnikatelské a manažerské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reprodukovat hlavní otázky z oblasti organizačního chování a personálního managementu;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní pojmy z oblasti organizačního chování a personálního managementu;
- popsat vybrané problémy organizačního chování a personálního managementu;
- popsat tyto problémy na praktických příkladech;
- popsat a porovnat navržená možná řešení těchto problémů.
Osnova
 • Týden: Témata.
 • 1: Kick-Off a přehled obsahu kurzu.
 • 2: Co znamená organizační chování? Diverzita v organizacích.
 • 3: Postoje a pracovní spokojenost. Emoce a nálady.
 • 4: Osobnost a hodnoty. Vnímání a individuální rozhodování.
 • 5: Koncepty motivace. Motivace: Od koncepcí k aplikacím.
 • 6: Základy skupinového chování. Pracovní týmy
 • 7: Komunikace. Vůdcovství.
 • 8: Moc a politika v organizaci. Konflikt a vyjednávání.
 • 9: Základy organizační struktury. Organizační kultura.
 • 10: Postupy a metody řízení lidských zdrojů. Organizační změna a zvládání stresu.
Literatura
  povinná literatura
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • Reader (k dispozici na začátku semestru)
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ).
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test s časovým limitem na odpovědi 90 minut. Test je hodnocen klasifikační stupnicí A až F.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.