BKP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/6. 6 hod. tutoriálu. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 23. 2. 13:00–15:50 P103, So 6. 4. 15:00–17:50 P103
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- základy soukromého práva
- organizace podniku,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Úvodní část kurzu je věnována změnám, které přináší do soukromého práva nový občanský zákoník. Druhá část se soustředí na problematiku obecné úpravy korporací v novém občanském zákoníku, zejména právnických osob, jejich jednání, podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Třetí část je zaměřena na obecnou úpravu obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích a jejich třídění. V dalších dvou částech jsou srovnány jednotlivé typy obchodních korporací, objasňovány jsou především: právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní korporace,právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. Šestá část je zaměřena na přeměny obchodních korporací a koncernové právo. V závěru kurzu jsou vysvětleny základní způsoby řešení úpadku obchodní korporace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
- analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
- orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
- činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
- pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • Témata:
 • 1. Podnikání. Obchodní korporace.
 • • Úvod do práva právnických osob
 • • Přehled druhů obchodních korporací a jejich základní charakteristika
 • • Obchodní korporace z pohledu společníka
 • • Ochrana menšin
 • • Postavení členů orgánů obchodních korporací
 • • Obchodní korporace z pohledu obchodních partnerů
 • • Ochrana věřitelů
 • • Založení a vznik, zrušení a zánik obchodní korporace
 • 2. Podnikatelská seskupení a další souvislosti korporátního práva
 • • Koncernové právo
 • • Přeměny obchodních společností
 • • Insolvenční a exekuční souvislosti korporátního práva
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Obchodní právo I. byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudia, k přípravě na tutoriály i pro zpracování POTu jsou určeny studijní texty Obchodní právo I. a Korporátní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní texty „Korporátní právo“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • 1. Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1
  doporučená literatura
 • 1. Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vyd.: první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pozdějším znění
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
Výukové metody
Tutoriály, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava.
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál: témata č. 1.-3.; 2. tutoriál: témata č. 4.-6.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Doporučuje se absolvovat předmět Základy práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.