MKH_FMAN Finanční management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. tutoriál 8h. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 16:00–19:50 P101, Pá 3. 4. 16:00–19:50 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat analytické nástroje finančního řízení s důrazem na řízení podniku. Tyto nástroje jim umožní analyzovat podnik po finanční stránce a sestavit podklad pro finanční řízení a rozhodování v podniku. Studenti by se tak měli z praktického hlediska seznámit s možnostmi a limity analýzy finančních výkazů a měli by být schopni samostatně posoudit finanční situaci podniku. Studenti by tak měli získat znalosti a dovednosti důležité pro znalostní a globalizovanou společnost. V rámci dalších analýz vnějšího a vnitřního prostředí by měli být schopni finanční analýzu podniku zahrnout do jejich širšího rámce včetně zohlednění konkurenčních podniků (benchmark). Na základě SWOT analýzy by pak měli navrhnout optimální strategii podniku s důrazem na jeho finanční stránku.
Výstupy z učení
Po nastudování tohoto textu bude student:
- umět analyzovat finanční výkazy,
- vědět, jakým způsobem se sestavují ukazatele hodnotící podnik (především finanční),
- umět sestavit různé ukazatele z vybraných oblastí podniku,
- vědět, co jsou alternativní náklady a jakým způsobem je lze v podniku vypočítat,
- vědět, co jsou pyramidové rozklady, k čemu slouží a jak se sestavují,
- vědět, co jsou bonitní a bankrotní modely včetně schopnosti je samostatně spočítat a vyhodnotit,
- vědět jak komplexně zhodnotit situaci podniku (s důrazem na finanční situaci)
- umět analyzovat vnější a vnitřní prostředí podniku ve finančním kontextu
- umět provést benchmarking podniku
- umět vytvořit strategii podniku z důrazem na jeho finanční stránku.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Úvod do studia, základní pojmy, používané výkazy a metody - přiblížení obsahu kurzu, podmínek získání kolokvia - co je to finanční management, finanční analýza a jejich vztah - pojetí finančního managementu a finanční analýzy, jejich použitelnost a limity
 • 2. Vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s vertikální a horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko), silné a slabé stránky obou analýz, včetně analýzy příčin a důsledků
 • 3. Poměrové ukazatele (rentabilita, cash-flow, likvidita, aktivita, zadluženost a kapitálový trh). Studenti se na modelovém příkladu seznámí s konstrukcí příslušných ukazatelů, různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů, jejich silné a slabé stránky včetně analýzy příčin a důsledků
 • 4. Finanční a provozní páka v podniku, pyramidové rozklady. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s finanční a provozní pákou, její konstrukcí a dopadem na výkonnost podniku včetně silných a slabých stránek obou pák. Studenti se na modelovém příkladu dále seznámí s pyramidovým rozkladem Du-pont a dalšími pyramidovými rozklady včetně jejich vypovídací schopnosti, silných a slabých stránek
 • 5. Alternativní náklady a ukazatel EVA. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s definicí a problematikou konstrukce alternativních nákladů kapitálu, průměrnými váženými náklady kapitálu (WACC), jejich konstrukce s využitím modelu CAPM i stavebnicového vzorce a také s ukazatelem EVA a jeho konstrukcí. Bude analyzována odlišnost obou výpočtů, včetně dopadů na ukazatel EVA, jejich vypovídací schopnost včetně analýzy příčin a důsledků.
 • 6. Bonitní a bankrotní modely, rating a scoring. Studenti se na modelovém příkladu seznámí s přehledem vybraných bonitních a bankrotních modelů, scoringem a ratingem. Budou analyzovány silné a zejména slabé stránky těchto modelů včetně jejich příčin a důsledků
 • POT
 • V rámci POTu studenti zpracují komplexní ekonomickou analýzu podniku, tzn. analýzu vnějšího a vnitřního prostředí (včetně finanční analýzy), benchmarking (s využitím statistických metod), SWOT analýzu a navrhnou strategii podniku (s přihlédnutím k finanční stránce podniku).
Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. ISBN 9788021042773. info
  doporučená literatura
 • KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza : krok za krokem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xiii, 137. ISBN 8071793213. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vyd. Brno: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 8072265628. info
 • BRIGHAM, Eugene F., Michael C. EHRHARDT a Roland FOX. Financial management : theory & practice. EMEA edition. Hampshire: Cengage Learning, 2016. xiv, 622. ISBN 9781473729605. info
 • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 136 s. ISBN 978-80-210-5412-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů kde se studenti seznamují formou přednášek s probíranými tématickými okruhy. Celá seminární práce (POT) je praktickou ekonomickou analýzou podniku, kterou se studenti naučí provádět v praxi. Závěry své práce pak studenti obhajují u kolokvia.
Metody hodnocení
V rámci předmětu absolvují studenti průběžný on-line test, který ověří znalosti a dovednosti získané v rámci tutoriálů (přednášek). Studenti budou také průběžně zpracovávat seminární práci, kterou budou prezentovat v rámci ukončení předmětu na kolokviu. Úspěšné zvládnutí on-line testu je nedílnou součástí kolokvia. Test obsahuje 20 otázek, 4 varianty odpovědí, přičemž vždy 1 odpověď je správná. Za každou správnou odpověď je 1 bod, za špatnou odpověď se body neodečítají. K úspěšnému zvládnutí on-line testu je zapotřebí 12 bodů.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKH_FMAN