BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKV_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování závěrečné práce; poskytnutí vybraných informací usnadňujících zpracování závěrečné práce na požadované odborné úrovni (s důrazem na vlastní přínosy řešení).
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student znát základy metodiky spojené s formulací cílů závěrečné práce a definicí výchozích hypotéz, bude se orientovat ve výběru metodických postupů zpracování závěrečné práce, ve výběru a využívání informačních zdrojů, bude schopen posoudit možnosti zobecnění resp. generalizaci získaných poznatků. Student si rovněž osvojí základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace.
Osnova
 • Základní obsahové a formální náležitosti zpracování závěrečné práce
 • Hlavní kritéria hodnocení práce
 • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou závěrečné práce.
 • Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
 • Informační zdroje.
 • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování závěrečné práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování závěrečné práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Výukové metody
Výuka sestává z  prezentace zásad vědecké práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Postup při zpracovávání bakalářské práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování bakalářské práce.
Informace učitele
další doporučená literatura/additional recommended literature (in Czech):
Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1996. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. ČSN 01 6910. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1997.
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. In Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok. Brno: Masarykova univerzita.
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Available in Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year. Brno: Masaryk University
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.