BPF_AFIG Aplikovaná finanční gramotnost

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPF_FIGR Finanční gramotnost
Předpokladem pro zapsání předmětu je zapsat si paralelně nebo mít již absolvovaný předmět BPF_FIGR Finanční gramotnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
• -Cílem předmětu je prohloubení a aplikace znalostí finanční gramotnosti v praxi, kdy je obsah předmětu zaměřen na pochopení souvislostí finanční gramotnosti a získat znalosti a dovednosti využitelné v každodenním životě se zaměřením na osobní finanční plánování, tvorby finančního plánu, finanční rozhodování, výběr vhodných finančních nástrojů (spořících, investičních, zajišťovacích, a dalších) a řešení různých životních situací.

• -Studenti získají znalosti a schopnosti formou modelových příkladů, příkladů fungování jednotlivých produktů a posouzení vhodnosti pro vybraný typ cílové skupiny. Studenti budou porovnávat výhodnost daných finančních instrumentů a parametry přizpůsobovat na míru jejich potřebám. V neposlední řadě tedy absolventi budou schopni lépe plánovat své finanční hospodaření a svého okolí a být jim nápomocni při řešení problémů spojených s potřebou finanční gramotnosti a zapojit se do šíření finanční gramotnosti.
Výstupy z učení
Učební výstupy jsou seskupeny do několika bloků/kategorií.

Finanční gramotnost v souvislostech • Studenti budou schopni charakterizovat finanční gramotnost a její složky, dále analyzovat současnou situaci týkající se finanční gramotnosti u nás a ve světě, a budou schopni sebehodnocení. • Popsat fungování systému finančního vzdělávání v ČR.

Finanční plánování a money management • Studenti budou schopni analyzovat své příjmy a výdaje, sestavit si svůj rozpočet, osobní finanční výkazy a naučit se je využívat v každodenním životě. • Budou motivováni k dodržení stanovených plánů a schopni aktivně řídit a monitorovat své finance, snížit variabilní výdaje a stanovit své priority. • Stanovit své finanční cíle a akční kroky k jejich implementaci. • Sestavit osobní finanční plán a upravit ho na základě aktuálních potřeb a životní situace.

Finanční rozhodování • Studenti budou schopni analyzovat finanční chování a rozhodovací proces v různých životních situacích. • Posoudit vhodnost daných finančních instrumentů pro stanované finanční cíle. • Znát způsoby zachování bohatství a tvorby dlouhodobého finančního plánování. Být schopni se adekvátně připravit na důchod a znát svoje finanční možnosti. • Studenti budou chápat důsledky zadlužení. Charakterizovat jednotlivé typy úvěrů (spotřebitelské úvěry, autopůjčky, hypotéky), jejich náležitosti, výhody a nevýhody. • Umět aplikovat časovou hodnotu peněz, odhadnout náklady úvěru, výši splátek, srovnat nabídky a vybrat nejvhodnější možnost vzhledem k okolnostem. • Vědět, jaké jsou dopady změny úrokové míry a dalších faktorů.

Finanční gramotnost v praxi • Studenti se naučí jak efektivně komunikovat o finančních záležitostech, jak a kdy aplikovat specifické komunikační strategie a jak srozumitelně vysvětlit témata finanční gramotnosti v rámci zvyšování úrovně finanční gramotnosti.
Osnova
 • Probíraná témata jsou členěna do čtyř modulů:
 • Finanční gramotnost v souvislostech, Sebehodnocení
 • 1) Osobnostní typologie v souvislosti s money managementem
 • 2) Finanční gramotnost – její složky, charakteristika
 • 3) Finanční gramotnost u nás a ve světě
 • Finanční plánování
 • 4) Finanční plán - krok za krokem
 • 5) Finanční plánování – analýza dané situace
 • 6) Finanční plánování – návrhy řešení
 • Finanční rozhodování
 • 7) Finanční chování a rozhodovací proces – v různých životních situacích
 • 8) Aplikace časové hodnoty peněz v každodenním životě
 • 9) Časová hodnota peněz jako součást finančního plánování
 • Finanční gramotnost v praxi
 • 10) Komunikační strategie
 • 11) Skupiny s nízkou úrovní finanční gramotnosti
 • 12) Aktivity šíření finanční gramotnosti
Literatura
  povinná literatura
 • GITMAN, Lawrence J., Michael D. JOEHNK a Randall S. BILLINGSLEY. Personal financial planning. 13th edition. United States: South-Western Cengage Learning, 2014. xix, 635. ISBN 9781111971649. info
  doporučená literatura
 • KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676. info
  neurčeno
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy : se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. xix, 312. ISBN 9788074000089. info
 • ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry : průvodce teorií a praxí úvěrování dle zákona č. 257/2016 Sb. První vydání. Praha: Miroslav Škvára, 2017. 158 stran. ISBN 9788090482340. info
Výukové metody
Aktivní účast na seminářích, e-learning, vypracování úkolů a analýza modelových situací s návrhem jejich řešení, aplikace získaných teoretických znalostí, aktivity šíření finanční gramotnosti.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem pro udělení zápočtu je: 1) absolvování testů finanční gramotnosti formou odpovědníků, 2) aktivní účast na hodinách (80% prezence), 3) průběžné plnění zadaných úkolů a aktivit, 4) zpracování případové studie a spolupráce při šíření finanční gramotnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPF_AFIG