BKJ_JNJ1 Jazyk 1 Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BKJ_JAZ1 Jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk BKJ_JNJ1 (dříve označen kódem BKJ_JAZ1 a KJAZ)
Předpokladem absolvování kurzu je:
- základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština), kterou si student ověří vyplněním vstupního testu.
Hlavním cílem kurzu je:
- získání a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka;
- rozšiřování slovní zásoby se zvláštním zřetelem k odborné ekonomické a obchodní terminologii jako základu úspěšné profesní komunikace;
- osvojení si zásad cizojazyčné obchodní korespondence;
- dosažení výstupní úrovně B2 SERR.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen: • - při komunikaci používat adekvátní gramatické struktury; • - vyjadřovat se srozumitelně na širokou škálu témat; • - napsat obchodní dopis; • - vysvětlit svůj názor
Osnova
 • 1. NvH L 1: Bedürfnisse
 • 2. NvH L 2: Der Wirtschaftskreislauf
 • 3. NvH L 3: Die Produktion
 • 4. NvH L 4: Der Produktionsfaktor Arbeit
 • 5. NvH L 5: Die Arbeitslosigkeit
 • 6. NvH L 6: Das Sozialprodukt
 • 7. NvH L 7: Die Steuern
 • 8. NvH L 8: Der Konjunkturzyklus
 • 9. NvH L 9: Der Markt
 • 10. NvH L 10: Die Marktwirtschaft
 • 11. NvH L 11: Rechtsformen der Unternehmen
 • 12. NvH L 12: Güter
 • 13. NvH L 13: Der Lohn
 • 14. NvH L 14: Preise
 • 15. NvH L 15: Der Verbrauch
 • 16. NvH L 16: Das Marketing
 • 17. NvH L 17: Vertriebswege
 • 18. NvH L 18: Die Umwelt
 • 19. NvH L 19: Neue Trends im Fremdenverkehr
 • 20. NvH L 20: Das Geld
 • 21. NvH L 21: Banken
 • 22. NvH L 22: Die Börse
 • 23. NvH L 23: Der Außenhandel
 • 24. NvH L 24: Die Europäische Union.
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 312 s. ISBN 8086119807. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Lenka JAUCOVÁ. Moderní učebnice němčiny [kazeta]. [Praha]: Svoboda, 2000. 1 magnetof. info
Výukové metody
Důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Důraz je kladen na samostudium.
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: porozumění čtenému testováno formou didaktizovaného odborného textu. Následná odborná diskuse rozvíjí téma obsažené v textu. Požadovaná úspěšnost 60%. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.