BKV_DANY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 26. 2. 12:00–15:50 P104, So 9. 4. 12:00–15:50 P104, So 7. 5. 12:00–15:50 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR, včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění, a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu studenti: - získají základní poznatky z oblasti daňového práva v ČR;
- s využitím cvičných výpočtů daní z příjmů a dalších přímých a nepřímých daní si osvojí dovednosti jejich kalkulace;
- z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit základní praktické otázky spojené se správou daní.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu. Správa daní. Minimum ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.
 • 2. Přímé daně - z daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 3. Přímé daně – daň silniční, daň z nemovitostí, převodové daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 4. Nepřímé daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
Literatura
  povinná literatura
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: Vox, 2018. 403 stran. ISBN 9788087480632. info
 • Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2019 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2020 : zákony o daních z příjmů, evidenci tržeb, dani z přidané hodnoty, dani z hazardních her, spotřebních daních, zákonné opatření Sená. Brno: Pro Komoru daňových poradců ČR vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. 738 stran. ISBN 9788090671980. info
  doporučená literatura
 • ŠOUREK, Stanislav, Karel TUREK a Petr BĚHAN. Nová daňová soustava od 1.1.1993 : východiska a cíle daňové reformy, daňové zákony s komentářem, příklady a výpočty, věcný rejstřík. Praha: Prospektrum, 1993. 508 s. ISBN 8085431726. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů, tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou čtyřhodinových bloků. Tutoriály jsou zaměřené na stručný teoretický výklad, řešení příkladů a diskusi problémů. Důraz je kladen na samostudium, získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech. Studenti se řídí pokyny v DSO a interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (2 - 3 příklady). Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá v zadaném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře. Hodnocení POTu vstupuje do celkové známky.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.