BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
3 bloky. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 11. 3. 12:00–15:50 P103, So 9. 4. 16:00–19:50 P103, So 7. 5. 16:00–19:50 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby po absolvování student na základní úrovni chápal podobu, způsob fungování a financování veřejného sektoru. Předmět vychází ze základních ekonomických teorií aplikovatelných na veřejný sektor, pokračuje představením podoby a fungování veřejné správy včetně příslušných finančních toků mezi jejími jednotlivými složkami. Ekonomická teorie, která prochází předmětem je ilustrována hlavně na reáliích ČR. Získané znalosti může student využít v případě zájmu o hlubší studium fungování a financování veřejného sektoru, zároveň mu ale i usnadní orientaci v dennodenních diskusích o funkci a roli státu a umožní mu lépe a snáze hodnotit dopady změn veřejných politik.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl být student schopen vysvětlit roli a funkce státu; příčiny existence veřejného sektoru; cíle a cenu současných veřejných politik a roli veřejné volby při jejich prosazování; popsat strukturu a funkci českých veřejných rozpočtů; chápat odlišnosti v postavení, funkci a financování regionálních samosprávných celků a současně by měl být schopen výše popsanou problematiku porovnat z historického a mezinárodního hlediska.
Osnova
 • Výuka probíhá během čtyř víkendových tutoriálů:
 • 1) Veřejný sektor a jeho role ve smíšené ekonomice, příčiny existence veřejného sektoru, důvody selhávání
 • 2) Externality, veřejné statky, veřejná volba, veřejná politika
 • 3) Základní přehled o rozsahu a struktuře veřejných financí, rozpočtová soustava a proces, Funkce veřejných financí, redistribuční složka veřejných financí; Veřejné příjmy; Fiskální nerovnováha
 • 4) Reformy VS v zahraničí, trendy a specifika reforem zemí střední a východní Evropy; Role a organizace ústřední správy; Role a organizace územní správy; E-government – zahraničí a ČR
Literatura
  povinná literatura
 • Distanční studijní opora: "Veřejná ekonomie" Malý, I. a kol. 2. aktualizované znění, Brno, 2013
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
  doporučená literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
 • PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. info
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou čtyř přednášek (každá po čtyřech hodinách), resp. tutoriálů. Tutoriály se soutředí na vysvětlení základních témat veřejné ekonomie, financí a veřejné správy. Následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech. Součástí studia je i vypracování POTu, který je vyučujícícm opraven.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkoušku. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky: 1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře, 2. úspěšně absolvuje tři on-line testy v IS MU ve stanoveném termínu (za úspěšný se považuje test s minimálně 50 % správných odpovědí). Na základě výsledků testů je studentovi navržena známka k ústní zkoušce. Podrobné informace k vypracování a hodnoceí POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Student by měl sledovat aktuální stav k řešené problematice v médiích a na www stránkách MF ČR a dalších institucí.

Students should follow the current development of the concerned issues in the media and on webpages of the Ministry of Finance and other institutions.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.