MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 10 kr. k=2,7. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P104, kromě Po 28. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_EKEI/01: St 14:00–15:50 S311, kromě St 30. 3., M. Kvizda, T. Paleta
MPE_EKEI/02: Čt 16:00–17:50 S313, kromě Čt 31. 3., M. Kvizda, T. Paleta
Předpoklady
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Hospodářská politika 1, Makroekonomie 2 a Mikroekonomie 2. Předmět je zařazen do magisterského navazujícího studia zejména oborů Ekonomie, Hospodářská politika a Hospodářská politika a mezinárodní vztahy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Hospodářská politika EU seznamuje posluchače komplexně s filosofií, mechanismy a institucemi společné hospodářské politiky Unie. Výklad kombinuje teoretická východiska s praktickou realizací a umožňuje tak posluchačům utvářet si analytický náhled a jednotlivá opatření kriticky posuzovat. Předmět je členěn do problémových okruhů podle hospodářsko-politických oblastí odvětvových politik: postupně je probírána obchodní a celní politika, zemědělská politika, strukturální politika, politika hospodářské soutěže, dopravní politika, politika životního prostředí a sociální politika. Zvláštní pozornost je věnována měnové politice, především podmínkám fungování Hospodářské a měnové unie, dosavadním zkušenostem a jejím dalším perspektivám. Celým kursem se také prolíná problematika procesu rozšiřování (tzn. oblast regionální a kohezní politiky) a reforem institucí EU.
Předmět je organizován formou přednášek a seminářů; na přednáškách je k jednotlivým tématům podán základní výklad, který je dále rozebírán a diskutován na seminářích. Posluchači si na semináře k zadaným oblastem připravují krátké, velmi úzce zaměřené referáty.
Výstupy z učení
Absolventi budou schopni:
* chápat základní tendence ve vývoji hospodářských systémů EU;
* analyzovat základní makroekonomické a mikroekonomické souvislosti evropské integrace;
* analyzovat a pochopit politické souvislosti evropské integrace;
* porozumět a analyzovat přínosy a náklady integračního procesu.
Osnova
 • 1. Mikroekonomie evropské integrace – základní nástroje v teorii a praxi, grafická analýza otevřenosti ekonomiky a aplikace tarifních bariér. Typy protekcionismu a efekty jeho odstraňování.
 • 2. Preferenční liberalizace – analýza jednostranné diskriminační liberalizace, analýza celní unie, srovnání celní unie a zóny volného obchodu. WTO, EU – empirické studie.
 • 3. Velikost trhu a její efekty – liberalizace, defragmentace a průmyslová restrukturalizace v teorii a praxi EU. Teorie nedokonalé konkurence a její odraz v reálné ekonomice evropské integrace. Ekonomické efekty soutěžní politiky.
 • 4. Efekty hospodářského růstu a integrace trhů výrobních faktorů – střednědobé efekty růstu v Solowově analýze a tvorba kapitálu, dlouhodobé efekty a know-how. Mikroekonomie integrace trhů práce a kapitálu.
 • 5. Společná zemědělská politika – cíle a původní představy, problémy CAP, reformy a jejich důsledky. Hodnocení přínosů a nákladů současné koncepce CAP, návrhy a možnosti dalšího vývoje.
 • 6. Regionální politika a dopravní politika – problém koheze, geografické zvláštnosti a jejich národohospodářské aspekty. Náklady a přínosy kohezních politik.
 • 7. Monetární historie Evropy – zlatý standard, Bretton-Woods, první koncepce měnové integrace. Kursová a měnová politika – jejich vztah v teorii a praxi, důsledky pro měnovou integraci.
 • 8. Evropský měnový systém EMS – koncepce, předpoklady fungování, hospodářské výsledky, krize systému. Teorie a empirie fungování fixních kursů v EU.
 • 9. Optimální měnové oblasti – problém definice, kritéria optimální měnové oblasti. Empirická posouzení Evropské unie jako optimální měnové oblasti, srovnání, perspektivy.
 • 10. Evropská měnová unie – Maastrichtská smlouva a cíle společné měnové politiky, eurozóna. Evropský systém centrálních bank – cíle, nástroje a strategie, odpovědnost a nezávislost ECB. Empirie fungování.
 • 11. Fiskální politika a Pakt stability a růstu – národní fiskální politiky v podmínkách EMU, externality, principy Paktu stability a růstu, jeho národohospodářské dopady.
 • 12. Finanční trhy v eurozóně – specifika finančních trhů v eurozóně, finanční instituce a trhy, mezinárodní význam společné měny.
 • 13. Ekonomická integrace a problémy trhu práce – národní pracovní trhy a vliv integrace, instituce trhů práce, evropský model, teorie a praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Translated by Stanislav Šaroch. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 478 s. ISBN 9788024718071. info
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. The economics of European integration. 3rd ed. London: McGraw-Hill, 2009, xx, 458. ISBN 9780077121631. info
  doporučená literatura
 • EL-AGRAA, A.M. The European Union. Economics and Policies. Harlow: Prentice Hall, 2004. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. The economics of European integration. London: McGraw-Hill, 2004, xx, 458. ISBN 0077103947. info
 • MOLLE, Willem T.M. The economics of European integration :theory, practice, policy. 4th ed. Aldershot: Ashgate, 2001, xiii, 548. ISBN 0-7546-2195-2. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů.
Metody hodnocení
Během semestru zpracovávají studenti referát na předem zadané, úzce specifikované téma, který je potom diskutován na cvičeních. V 7. a 13. týdnu se píše průběžný test. Výsledky testů a bodové hodonocení seminární práce se započítává do výsledného hodnocení. Závěrečná zkouška je ústní, studenti se během cca 15 minut vyjadřují k vylosovanému tématickému okruhu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.