BKV_ZAVF Základy veřejných financí

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
tutorial 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 24. 2. 8:00–11:50 P103, So 16. 3. 8:00–11:50 P201, Pá 12. 4. 12:00–15:50 P201, So 4. 5. 12:00–15:50 P104
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby po absolvování student na základní úrovni chápal podobu, způsob fungování a financování veřejného sektoru. Předmět vychází ze základních ekonomických teorií aplikovatelných na veřejný sektor, pokračuje představením podoby a fungování veřejné správy včetně příslušných finančních toků mezi jejími jednotlivými složkami. Hlavní pozornost je však věnována daňové problematice. Ekonomická teorie, která prochází předmětem je ilustrována na reáliích ČR. Získané znalosti může student využít v případě zájmu o hlubší studium fungování a financování veřejného sektoru, zároveň mu ale i usnadní orientaci v dennodenních diskusích o funkci a roli státu a umožní mu lépe a snáze hodnotit dopady změn veřejných politik.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl být student schopen vysvětlit roli a funkce státu; příčiny existence veřejného sektoru; cíle, cenu a proces veřejných politik a roli veřejné volby při jejich prosazování; popsat strukturu a funkci českých veřejných rozpočtů; chápat odlišnosti v postavení, funkci a financování regionálních samosprávných celků a současně by měl být schopen výše popsanou problematiku porovnat z historického a mezinárodního hlediska.
Osnova
 • Výuka probíhá během čtyř víkendových tutoriálů:
 • 1) Veřejný sektor a jeho role ve smíšené ekonomice, příčiny existence veřejného sektoru, důvody selhávání, externality, veřejné statky, veřejná volba
 • 2) Úvod do veřejné politiky: aktéři VP, lobbing a proces VP.
 • 3) Základní přehled o rozsahu a struktuře veřejných financí, rozpočtová soustava a proces, funkce veřejných financí, redistribuční složka veřejných financí; veřejné příjmy a výdaje; fiskální nerovnováha
 • 4) Úvod do daňové politiky: aktéři, principy, reformy. Vybrané aspekty daňové politiky: vliv daní (daň z nemovitých věcí a zdanění hypoték) na trh bydlení a vliv daní (odpisy, kapitál, sazba a sektorová daň) na rozhodování firem, vliv daní na individuální výnosnost fondových penzí (vliv daní - veřejné politiky - na rozhodování jedinců a firem).
Literatura
  povinná literatura
 • Distanční studijní opora: "Veřejná ekonomie" Malý, I. a kol. 2. aktualizované znění, Brno, 2013
  doporučená literatura
 • MAAYTOVÁ, Alena, František OCHRANA a Jan PAVEL. Veřejné finance v teorii a praxi. První vydání. Praha: Grada, 2015, 208 stran. ISBN 9788024755618. URL info
 • NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, xiii, 213. ISBN 9788075526823. info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Veřejné finance : vybrané problémy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 162 stran. ISBN 9788075525772. info
  neurčeno
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 661 s. ISBN 8071694541. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou čtyř tutoriálů (každý po čtyřech hodinách). Tutoriály se soustředí na vysvětlení základních témat veřejné ekonomie, veřejných financí, daňové a veřejné politiky. Následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech. Součástí studia je i vypracování POTů, které jsou vyučujícími opraveny. V případě zvažovaného studijního výjezdu do zahraničí kontaktujte garanta předmětu.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkoušku. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky: 1. odevzdá v daném termínu dva vypracované POTy (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře, 2. absolvuje jeden on-line test v IS MU ve stanoveném termínu.
Na základě bodového ohodnocení POTů a online testu je studentovi navržena známka k ústní zkoušce. Podrobné informace k vypracování a hodnocení POTů i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Student by měl sledovat aktuální stav k řešené problematice v médiích a na www stránkách MF ČR a dalších institucí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BKV_ZAVF