MKV_RVVS Řízení ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
So 25. 9. 12:50–16:15 P303, So 16. 10. 12:50–16:15 P303, So 6. 11. 12:50–16:15 P303, So 27. 11. 12:50–16:15 P303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Role manažera veřejného sektoru se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací VS neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.
Cílem je poskytnout základní informace o celém procesu řízení lidských zdrojů a zároveň pomoci studentům zorientovat se v jeho jednotlivých částech, tj. konkrétních personálních činnostech. Po prostudování problematiky ŘLZ studenti pochopí význam lidských zdrojů pro organizaci, seznámí se s hlavními funkcemi a fázemi procesu ŘLZ, snad porozumí konkrétním postupům a technikám a nakonec získají přehled o aktuálním vývoji této problematiky.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoriemi, koncepcemi a nástroji řízení organizací veřejného sektoru a rozvinout jejich manažerské myšlení a konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplňování role manažera v organizaci veřejného sektoru.
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.
 • V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.
 • Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.
 • Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.
 • Rámcová struktura témat:
 • 1. Blok
 • 1.1 Definice managementu ve veřejné správě, vývoj přístupů
 • 1.2 Role a funkce manažera ve VS
 • 1.3 Problémy a výzvy managementu ve VS
 • 2. Strategické řízení ve veřejném sektoru
 • 2.1 Význam strategického řízení v organizacích veřejného sektoru, jeho přínosy a limity
 • 2.2 Formulace strategie v podmínkách VS
 • - definice poslání
 • - strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)
 • - formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií
 • 2.3 Implementace strategie
 • - postup a nástroje implementace strategických plánů,
 • - řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů
 • 2.4 Řízení kvality
 • - nástroje řízení kvality, jejich účel, přednosti a limity v kontextu VS
 • - měření spokojenosti občanů s poskytovanými službami – nástroje měření a podmínky jejich efektivního využívání
 • 2.5 Řízení organizačních změn
 • 3. Řízení lidských zdrojů ve VS
 • 3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.
 • 3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci
 • 3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.
 • 3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.
 • 3.4.1 Plánování pracovních sil
 • 3.4.2 Výběr a nábor pracovníků
 • 3.4.3 Adaptace pracovníků
 • 3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • 3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu
 • 3.4.6 Řízení kariéry
Literatura
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 808611970X. info
 • BRYSON, John Moore. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. xxi, 325 s. ISBN 0-7879-0141-5. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan a David ŠPAČEK. Personalistika ve veřejné správě (manuál pro personalisty územních samosprávných celků). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 180 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3984-1. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Pavel FIŠER, Petr HALÁMEK, Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK. Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2. info
 • BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6. info
 • POMAHAČ, Richard. - VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Richard Pomahač, Olga Vidláková. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. (Beckovy mezioborové učebnice) ISBN 8071797480
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • HÁJEK, Vladimír, Aleš ADAMÍK a Miroslav STUCHLÍK. Platové předpisy ve veřejných službách a správě : ve znění platném k 1.1.2010. 2. dopl. vyd. Třinec: RESK, 2010. 163 s. ISBN 9788090432420. info
Výukové metody
přednášky interních učitelů, přednášky a besedy s externími odborníky, semináře - skupinové diskuse, řešení případových studií. Samostudium zadané literatury.
Metody hodnocení
přednášky, samostudium - četba povinné literatury.
Pro ukončení: závěrečný skupinový projekt, ústní zkouška
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.