MPV_CMUV Cvičení z manažerského účetnictví ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPV_CMUV/01: Čt 11:05–12:45 P303, M. Hladká
MPV_CMUV/02: Čt 12:50–14:30 P201, M. Hladká
MPV_CMUV/03: Čt 15:30–17:05 P303, M. Hladká
Předpoklady
((! PVUCRV Účetnictví a rozbory ve VS )&&(! KVUCRV Účetnictví a rozbory III ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích veřejného sektoru, převážně v občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích. Absolvováním tohoto kurzu posluchači získají znalosti v oblasti psaní projektů s důrazem na finanční stránku projektu. Získají dovednost v kalkulování nákladů, hledání finančních zdrojů a jejich následné vyúčtování. Seznámí se s provázaností manažerského a finančního účetnictví. Těžištěm předmětu je vlastní tvorba projektu, jeho finanční zajištění a následné vyúčtování. Studenti budou také seznámeni s programem Benefit. Absolventi by prostřednictvím svého projektu měli být schopni samostatně řešit i složitější finanční situace v celé organizaci.
Osnova
  • Cílem výuky v získání praktických dovedností z oblasti manažerského účetnictví. Předmět má poskytnout specifickou gramotnost projektového manažera, tj. zprostředkovat konkrétní a praktické znalosti v účetní jednotce nepodnikatelského typu. Absolventi by měli být schopni samostatně řešit i složitější situace týkající se celé účetní jednotky. Základními problémovými okruhy jsou: - Kalkulace a rozpočty - Žádosti o finanční prostředky - Vyúčtování získaných finančních prostředků Osnova předmětu Tématický plán seminářů (podle týdnů výuky): týden téma 1 Úvodní seminář - zopakování základních znalostí z účetní teorie a praxe. Způsob práce v seminářích, podmínky hodnocení. Odlišnost pojmů finanční účetnictví a manažerské účetnictví, uživatelé informací, význam manažerského účetnictví, manažerské účetnictví ve vztahu ke statistice, finanční analýze, controllingu, k rozpočtování. 2 Kalkulace nákladů Druhy nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, možnost využití kalkulačního vzorce, stanovení kalkulační jednice, problematika režijních nákladů. 3 Rozpočtování Význam rozpočtu, klasifikace rozpočtů, techniky sestavení, zdrojový rozpočet. 4 Projekt Psaní projektu v neziskové organizaci v souladu s posláním a cíle organizace. Zopakování typologie neziskových organizací, občanské sdružení a obecně prospěšná společnost jako základní typy pro psaní konkrétního projektu. 5 Náklady Předložení konkrétního projektu (první průběžný test). Sestavení nákladové stránky projektu v členění na osobní náklady, materiálové náklady, náklady na služby, otázka možností přiřazování režijních nákladů. 6 Výnosy Hledání konkrétních zdrojů ke zvolenému projektu. Sestavení výnosové stránky rozpočtu dle možných zdrojů. 7 Žádost o veřejné finanční prostředky Vypracování žádosti o dotaci od poskytovatele, který podporuje oblast zvoleného projektu. 8 Žádost o soukromé finanční prostředky Hledání soukromého poskytovatel finančních prostředků pro zvolený projekt (nadační prostředky, dary od ziskových organizací). 9 Vlastní finanční prostředky Finanční možnosti organizace na zajištění projektu, členské příspěvky, poskytnuté služby aj. 10 Finanční účetnictví Předložení projektu včetně žádostí o získání finančních prostředků (druhý průběžný test). Vlastní účtování projektu do účetního deníku s ohledem na typ organizace a poskytnutých finančních prostředků, vyúčtování zdrojů projektu. 11 Závěrečná zpráva projektu Zpracování závěrečné zprávy projektu, věcná a finanční část, prezentace projektu, jeho udržitelnost. 12 Žádost Benefit Orientace v žádosti Benefit jako časté formy žádosti o veřejné finanční prostředky. 13 Závěrečné opakování Dopracování POTu, závěrečné opakování, zodpovězení konkrétních dotazů k předkládaným projektům (POTům) Prezenční studium Semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 5. a 10. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu). Semináře rozděleny na třináct bloků.
Literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
  • HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5. info
Výukové metody
Výukové metody vychází z teoretické přípravy, kdy si studenti ověřují teoretické poznatky na konkrétně zadaných úkolech z oblasti kalkulací nákladů a rozpočtování. Při zpracování příkladů je diskutováno např. ve skupinách, s vyučujícím apod. Podklady pro projekt si studenti opatřují i prostřednictvím internetu, osobních návštěv v neziskových organizacích aj. Důraz je kladen na samostatnost studenta s ohledem na schopnost pracovat v týmu. Důležitou výukovou metodou je závěrečná obhajoba projektu před ostatními studenty.
Metody hodnocení
Semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 5. a 10. týdnu jsou povinné. První test spočívá ve vypracování kalkulace a rozpočtu na zadanou oblast, včetně příslušných komentářů. Hodnocení tohoto testu je dáno splněním všech zadaných bodů. Druhý test je zaměřen na opakování finančního účetnictví neziskových organizací. Ke splnění musí mít student minimálně 60 % správně zaúčtovaných účetních případů. Předmět je zakončen ústní zkouškou, přičemž se jedná o obhajobu projektu a ověření teoretické znalosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVUCRV nebo KVUCRV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011.