EN

ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 - Informace o předmětu

MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_HOD2/01: každé liché úterý 11:05–12:45 P103, Š. Mikula
MPE_HOD2/02: každé sudé úterý 11:05–12:45 P103, Š. Mikula
Předpoklady
Znalosti z předmětu Makroekonomie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu, který tematicky navazuje na Hospodářské dějiny 1, je analyzovat světové hospodářství z pohledu ekonomického růstu, makroekonomické stability a dopadu klíčových událostí. V průběhu posledních dvou staletí dosahovaly některé země v určitých obdobích nebývale vysokého tempa ekonomického růstu, a to často díky provedeným ekonomickým reformám. Kurz se pokouší odpovědět na otázku: "Které faktory jsou pro ekonomický růst nejvýznamnější?" Mezi analyzovanými zeměmi jsou Velká Británie v 19. století, Německo po 2. světové válce, Chile mezi lety 1970 a 1990, Jižní Korea po 2. světové válce, Čína a Nový Zéland od 80. let. Kurz sestává ze cvičení. Cvičení jsou povinná a pro připuštění ke zkoušce je nutné se do jejich průběhu aktivně zapojit. V jejich rámci se analyzují články vztahující se k danému tématu, s nimiž se studenti musí v předstihu seznámit, tak aby mohli o jejich obsahu diskutovat. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast na seminářích, prostudování povinné literatury, zpracování autokorekčních cvičení.
Osnova
 • 1) Analýza dopadů sjednocení Německa
 • 2) Chilská hospodářská politika
 • 3) Měnová krize v Jižní Koreji v roce 1997
 • 4) Dopady novozélandské ekonomické reformy
 • 5) Současná situace čínské ekonomiky
 • 6) Ekonomická krize
 • 7) Faktory vzestupu Velké Británie a Holandska
Literatura
  povinná literatura
 • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozšířené. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7380-184-7. info
 • ŽÍDEK, Libor. Determinanty hospodářského růstu. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-73, 17 s. CVKS. ISBN 8021041579. info
 • ŽÍDEK, Libor. Chilská ekonomika za Pinocheta. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno: MZLU v Brně, 2005, LIII, č. 3, s. 225-239. ISSN 1211-8516. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomický rozvoj Koreje. In Sborník prací katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5. info
  doporučená literatura
 • ŽÍDEK, Libor. Korea pět let po měnové krizi. Národohospodářský obzor, 2003, č. 3. ISSN 1213-244. info
 • MADDISON, A. Dynamic Forces in Capitalist Development. New York: Oxford University Press, 1991. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je připravenost na semináře a aktivní zapojení do seminářů. Příprava na semináře spočívá v prostudování určených odborných článků k dané problematice. Z tohoto důvodu jsou do seminářů zařazeny průběžné testy, které ověří přípravy studentů na daný seminář. Studenti v průběhu semestru povinně zpracovávají autokorekční cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. Student musí získat minimálně 60 % z maxima bodů pro úspěšné absolvování zkoušky. Zameškané vyplnění autokorekčního cvičení či nesplněné testu na semináři může znamenat bodovou ztrátu ke zkoušce či nepřipuštění ke zkoušce. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.