MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Žádoucí je znalost základů (tj. teorie) práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům neprávních oborů vliv práva na oblast informačních technologií a jejich využití v praxi. Problematika práva je pojata komplexně z pohledu specifik jeho působení v kyberprostoru a věnuje se i praktickým otázkám, jimž absolvent oborů informačních technologií v praxi může čelit. Absolvent by měl získat přehled o provázanosti vnitrostátní, unijní a mezinárodní úpravy a jejich vlivu a požadavcích na jeho činnost.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen identifikovat právní rizika jednání na Internetu a řešit základní právní problémy stejně jako jim předcházet.
Osnova
 • 1. povaha práva, specifika práva vnitrostátního, práva Evropské unie, mezinárodního práva veřejného. Systematika, prameny práva, závaznost pro jednotlivce;
 • 2. působení práva v kyberprostoru. Právo a teritorialita, vynutitelnost práva, lokalizace jednání v kyberprostoru, suverenita státu vs. ubiquita sítí; Regulace IT technologií – nestátní normy a pravidla.
 • 3. informace a data o právu. Vyhledání relevantních informací v právních informačních systémech ČR a EU. Práce s judikaturou. Další zdroje informací o právu.
 • 4. veřejnoprávní regulace podnikání v oblasti IT – tuzemské a přeshraniční; národní a unijní regulace, požadavky a limity, služby informační společnosti – vs. svobody poskytování služeb a usazování v právu Evropské unie;
 • 5. telekomunikace a jejich regulace v českém a unijním právu; 6. elektronické podpisy a jejich regulace;
 • 7. trestní a správní postih jednání, stát příslušný k trestání, přeshraniční trestání v EU a globálně.
 • 8. ochrana bezpečnostních zájmů států. Kybernetické útoky. Cenzura a omezení přístupu k internetu. Právo na informace.
 • 9. právo duševního vlastnictví – autorství, počítačové programy, databáze, licenční smlouvy;
 • 10. jednání na internetu, písemnost, závaznost a prokazatelnost jednání; specifika smluv uzavíraných elektronickými prostředky - ochrana spotřebitele na internetu;
 • 11. nekalá soutěž v kyberprostoru a prostředky obrany
 • 12. řešení sporů s mezinárodním prvkem, uchopení v prostoru a právu – otázka pravomoci a příslušnosti soudů, otázka rozhodného práva, problém výkonu rozhodnutí
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA a Michal PETR. Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
• aktivní účast na hodinách • ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPP_CEIT