n4132 Reflexe praxe 2

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
60 hod. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
np4121 Reflexe praxe 1 || nk4121 Reflexe praxe 1
Splnění předmětů Pedagogická praxe 1 (n4120) a Reflexe praxe 1 (np4121/nk4121).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osobní a profesní rozvoj studentů pomocí prohloubení znalostí a dovedností v oblasti reflektivních a sebereflektivních metod a technik v průběhu/po skončení jejich pedagogické praxe. Dílčím cílem je rozvoj analytických a reflektivních kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Student po absolvování tohoto předmětu dokáže: - na základě osvojených teoretických znalostí efektivně aplikovat reflektivní a sebereflektivní metody a techniky užívané v pedagogické praxi (analýza videozáznamu, kazuistika, deník praxe, reflektivní otázky, chronometráž, ...), - analyzovat a zhodnotit jejich prospěšnost pro jeho osobní a profesní rozvoj.
Osnova
 • 1. Tvorba (sebe)reflektivních otázek, 2. reflexe vyučovacích jednotek vedených PU, 3. reflexe vyučovacích jednotek vedených jiným studentem, 4. sebereflexe po vedení jednotlivých vyučovacích jednotek, 5. analýza videozáznamu, 6. kazuistika, 7. vedení deníku praxe, 8. vyplnění sebehodnotícího nástroje-dotazníku.
Literatura
  povinná literatura
 • Korthagen, F. (2012). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.
  doporučená literatura
 • SLAVÍK, Jan, Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ a Pavla SOUKUPOVÁ. Reflexe a hodnocení kvality výuky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. iv, 217. ISBN 9788026109204. info
 • JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS a Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, roč. 30, č. 1, s. 5-31. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2020-1-5. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016. URL info
 • Teaching and learning from within : a core reflection approach to quality and inspiration in education. Edited by F. A. J. Korthagen - Younghee M. Kim - William L. Greene. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xii, 212. ISBN 9780415522472. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
Výukové metody
Individuální práce studentů (výstupy), skupinová práce-konzultace, skupinová práce-diskuze, reflexe (rozbory, analýzy, závěrečná konzultace).
Metody hodnocení
Předložení reflektivního deníku, sebereflektivní analýza videozáznamu v rámci závěrečné konzultace. Podmínkou úspěšného absolvování je splnění všech úkolů v rámci předmětu Pedagogická praxe 2.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/N4132
Inovace předmětu Reflexe praxe 2 proběhla v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: paralelně s pedagogickou praxí II.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/n4132