nk4001 Metodologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
7/13/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Mgr. Michal Bozděch, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Vyžadován předmět Metodologie 1 (bk4001). Znalost základních pojmů metodologie vědy (kvantitativní a kvalitativní výzkum, struktura a typy výzkumu) a deskriptivní statistiky (měřící stupnice, míry polohy, variability, závislosti). Znalost jejich aplikace při analýze výzkumných dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu np4001 je osvojení souboru znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému vypracování výzkumného projektu a následně závěrečné (magisterské) práce v kontextu relevantních metodologických postupů.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen:
- definovat základní pojmy metodologie vědy, kvantitativního a kvalitativního výzkumu; pojmenovat výzkumný problém a určit typy výzkumu; citovat relevantní poznatky z nastudované literatury; vysvětlit cíl výzkumu, formulovat výzkumné otázky/hypotézy; popsat výzkumný soubor a způsob výběru; charakterizovat strukturu vědecké práce; využít metodologické poznatky při tvorbě výzkumného projektu
- definovat základní pojmy teorie měření, metod deskriptivní a inferenční statistiky; analyzovat výzkumná data metodami deskriptivní statistiky; vypočítat míry polohy, variability a závislosti; testovat výzkumné hypotézy metodami inferenční statistiky; formulovat závěry výzkumu; shrnout obsah výzkumné práce v abstraktu
Osnova
 • METODOLOGIE:
 • 1 ÚVOD DO METODOLOGIE VĚDY
 • 2 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM
 • 2.1 Varianty (typy, metody) výzkumu
 • 2.2 Výzkumný problém, cíl výzkumu, výzkumná otázka, hypotézy
 • 2.3. Metodika (výzkumný soubor, metody, design, atd.)
 • 3 KVALITATIVNÍ VÝZKUM
 • 3.1 Základní charakteristiky návrhu plánu kvalitativního výzkumu
 • 3.2 Projekt kvalitativní studie
 • STATISTIKA:
 • 4. DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA
 • 4.1 Statistické třídění dat, zpracování a grafické znázornění
 • 4.2 Míry polohy
 • 4.3 Míry variability
 • 4.4 Míry závislosti
 • 5. INFERENČNÍ STATISTIKA
 • 5.1 Testování statistických hypotéz
 • 5.1.1 Testy pro nezávislé soubory
 • 5.1.2 Testy pro závislé soubory
 • 5.1.3 Testy pro nominální, ordinální, resp. metrické proměnné
Literatura
  povinná literatura
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 65 s. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 9788026202004. info
  doporučená literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016, 254 stran. ISBN 9788024753263. URL info
 • HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Vydání první. Praha: Portál, 2014, 455 stran. ISBN 9788026207009. info
 • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010, 449 s. ISBN 9783832524999. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 339 s. ISBN 8020013040. info
 • BLAHUŠ, Petr. Statistická významnost versus vědecká průkaznost výsledků výzkumu. In Výuka statistiky v České republice I. Praha: Matfyzpres, 2002, s. 13-36, 23 s. ISBN 80-85863-98-7. info
 • Elementární statistická analýza. Edited by Lubomír Cyhelský - Jana Kahounová - Richard Hindls. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2001, 318 s. ISBN 80-7261-003-1. info
 • FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 255 s. ISBN 8071783676. info
 • BLAHUŠ, Petr. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování : vybrané kapitoly pro doktorandy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 224 s. ISBN 8071841005. info
Výukové metody
přednášky, semináře, teoretická příprava, práce na projektu diplomové práce, statistická analýza dat.
Metody hodnocení
Zápočet: účast na výuce (semináře 100%, náhrada v jiné skupině, 1 x omluvená neúčast možná), zápočtový test Přednášky: účast minimálně 2/3 (při nesplnění kontrolní zápočtový test) Zkouška: ústní část: prezentace projektu DP práce (A-F), písemná část: test (klausura, 30 otázek, k úspěšnému zvládnutí 22b)
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/nk4001