bk2345 Personální management

Fakulta sportovních studií
podzim 2015
Rozsah
13/7. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení managementu sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 16. 10. 8:00–11:45 A11/206, Pá 23. 10. 14:00–17:00 225 - seminární místnost, Pá 6. 11. 14:00–17:00 A11/236
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2345/01: Pá 2. 10. 9:30–12:30 203 - seminární místnost, Pá 27. 11. 11:00–13:15 A11/311, J. Nová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování modulu budou studenti schopni: • Chápat přínos lidských zdrojů pro řízení a organizační úspěch v oblasti sportu; • Identifikovat vhodné strategie řízení lidských zdrojů pro různé situace a události v oblasti sportu; • Analyzovat různé organizační struktury a kultury a pochopit jejich silné a slabé stránky; • Účinně se podílet na procesech řízení lidí, s náležitým ohledem na požadavky pracovního práva; • Vyhodnotit efektivitu těchto procesů v sezónních a vysoce flexibilních organizacích působících ve sportovním průmyslu; • Rozvíjet své reflexní, analytické, komunikační a kreativní dovednosti důležité pro osobní rozvoj
Osnova
  • Přednášky a semináře jsou věnovány následujícím tématům: 1) Rozvoj teorie řízení 2) Organizační strategie a personální politika 3) Organizační struktury a kultury, hodnoty 4) Job design a specifikace práce 5) Nábor, výběr a udržení zaměstnanců 6) Školení a uvedení do práce 7) Řízení výkonnosti a pracovní právo 8) Motivace, motivační teorie a praxe, uspokojení z práce 9) Styly vedení, transakční a transformační vůdcovství 10)Hodnocení zaměstnanců 11)Systémy odměňování 12) Problémy sezónnosti a řízení práce dobrovolníků 13) Plánování osobního rozvoje a trvalého profesního rozvoje zaměstnanců V rámci uvedených témat se studenti podrobně seznámí s teorií a praxí efektivního řízení lidských zdrojů na pracovišti a klíčovými procesy řízení lidí, jako je job design, nábor , výběr, motivace a řízení výkonnosti zaměstnanců ve sportovních organizacích se zohledněním významu organizační kultury a strategie dané instituce
Literatura
    doporučená literatura
  • 2. Slack, T. and Parent, M. (2006) Understanding Sport Organizations: The Application of Organization Theory, 2nd edition, Champaign, IL: Human Kinetics;
    neurčeno
  • Chelladurai, P. ( 2006) Human Resource Management in Sport and Recreation. Champaign IL: Human Kinetics
Výukové metody
Přednáška a seminář s využitím různých případových studií a dalších zdrojů. Doplněné o samostatné učení. Přednáška poskytne studentům přehled o tématu a seminář umožní studentům rozšířit pochopené dané problematiky a přitom rozvíjet analytické, prezentační dovednosti a řízení vlastní výkonnosti. Samostudium (příprava na semináře) je předpokladem pro účast na seminářích tak, aby byly schopni aktivní účasti a aby tak přispěli k rozvoji svých hodnotících a reflexních schopností, které jsou klíčové pro efektivní řízení lidských zdrojů
Metody hodnocení
1) Individuální práce je podmínkou pro udělení zápočtu na zadané nebo zvolené téma z oblasti personálního managementu sportovní organizace či události. (min 15 normostran textu /student). 2) ústní zkouška - prezentace odpovědí na dvě vybrané otázky z probíraného učiva
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.