bp1135 Lékařská etika

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Hajdů
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1135/01: Út 19. 2. 18:00–19:00 A15/207, Út 26. 2. 18:00–19:00 A15/207, Út 5. 3. 18:00–19:00 A15/207, Út 12. 3. 18:00–19:00 A15/207, Út 19. 3. 18:00–19:00 A15/207, Út 26. 3. 18:00–19:00 A15/207, Út 2. 4. 18:00–19:00 A15/207, Út 9. 4. 18:00–19:00 A15/207, Út 16. 4. 18:00–19:00 A15/207, Út 23. 4. 18:00–19:00 A15/207, R. Vysoký
Předpoklady
bp1995 Fyzioterapie IV &&( bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III || bp1903 Anthropomotorics )&& bp1197 Klinická kineziologie III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Teoretické zkoumání základních etických problémů současné medicíny s ohledem na problematiku různých klinických oborů - například akutní medicíny, onkologie, transplantologie, genetiky, reprodukční medicíny, psychiatrie atd. Pozornost je věnována možnostem prezentace a implementace nových poznatků v lékařské praxi. Náplní seminářů jsou obecná shrnutí a kritická zhodnocení níže uvedených témat, semináře jsou věnovány podrobnějším rozborům, diskusím a kasuistikám.
Osnova
  • 1) Předmět etiky, postavení etiky ve filosofických systémech, etika jako věda. Problémové okruhy lékařské etiky. 2) Významné etické systémy současnosti mající vliv na současnou bioetiku - feminismus, morální preskriptivismus, emotivismus, normativní etika. Epistemologický problém etiky. 3) Principy lékařské etiky a bioetiky: respekt k autonomii, princip neškodění, princip dobřečinění, otázka spravedlnosti. 4) Etické problémy spojené se začátkem života, etické problémy asistované reprodukce, Problematika technologických a společenských intervencí do lidské reprodukce, výzkum na embryích, morální a právní status lidského embrya. 5) Smrt a umírání, vztah k umírajícímu, postoj ke smrti, definice smrti, hospicové hnutí, úcta k mrtvému tělu, etická problematika transplantací a odběru orgánů od mrtvých dárců. 6) Eutanázie a asistované suicidium, praxe v Holandsku, výsledky Remmelingovy studie, kluzký svah. Problematika living will a DNR, zbytečné léčby, neprodlužování života za jakoukoli cenu - morální rozdíl mezi aktivním zabitím pacienta a ponecháním pacienta zemřít. 7) Práva nemocných. Diskuse o jednotlivých právech. Lékařské tajemství, informovaný souhlas. Právo odmítnout léčbu, odmítnutí Svědků Jehovových přijmout transfuzi. 8) Etika lékařského výzkumu - historie, Norimberský kodex, Helsinská deklarace, informovaný souhlas, neetické pokusy dnešní doby, pokusy na zvířatech. Úloha etických komisí, etická komise při Ministerstvu Zdravotnictví ČR, pokusy Rady Evropy o sjednocení základních etických postupů. 9) Etika a psychiatrie - historie fenoménu šílenství, otázka společenské regulace sociálních deviací, nedobrovolná léčba, úloha soudních znalců, fenomén drogové závislosti, informovaný souhlas psychicky nemocného, zbavení svéprávnosti, výzkum na nekompetentních pacientech. 10)Etika a genetika, etické problémy genetického poradenství, genetické zásahy do somatických a germinálních buněk, prenatální a preimplantační diagnostika a etické problémy s nimi spojené. Projekt lidský genom, ochrana genetických dat, eugenika, výzkum kmenových buněk. 11)Etika a onkologie. Pravda o diagnóze, stadia přijímání této skutečnosti, desatero o informování pacienta, paliativní péče. Problematika AIDS - demonstrace nejrůznějších etických problémů. 12)Etika a pediatrie - prenatální období, novorozenec, dítě komunikabilní, adolescent, kontakt s rodinou, nemocnice a děti, charta práv hospitalizovaného dítěte, postižené dítě.
Literatura
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 8021024992. info
  • Vybrané kapitoly z lékařské etiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 8021024178. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 802102416X. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Lékařská etika z pohledu judaismu. Praktický lékař, Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 1, s. 38-39. ISSN 0032-6739. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní účast na seminářích. Kolokvium proběhne formou zkoušky s hodnocením - prospěl x neprospěl. Otázky na kolokvia budou vycházet z témat seminářů a z doporučené literatury.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/lekarska-etika/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá ve vytvoření nových studijních materiálů v elektronické podobě.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická podpora výuky formou elektronických skript, cca 150 stran.
Kategorie e-learningu: 2

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.