bp1834 Latina, lékařská terminologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Slíva
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1834/01: Po 13:00–14:40 A11/311
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí praktické základní informace o odborné lékařské terminologii řecko-latinského původu a seznámení s pravidly jejího užívání s ohledem na potřeby fyzioterapeutů. Předmět je pomocnou disciplínou pro vyučované lékařské obory, především anatomii a patologii, ale i další. Na konci kurzu bude student schopen porozumět běžně používané lékařské terminologii.
Osnova
 • 1 týden: Úvod do studia předmětu - cíle a obsah kurzu; obecná charakteristika gramatického systému latiny z hlediska praktických potřeb fyzioterapeuta; stručný nástin systému slovesa; základy fonetiky, fonologie a grafiky latiny.
 • 2 týden: Deklinační systém – substantiva, adjektiva a číslovky I. a II. deklinace (i řeckého původu); termíny participiálního původu; nejfrekventovanější přípony a jejich význam; víceslovné termíny a nejfrekventovanější předložky – skladebná pravidla.
 • 3 týden: Deklinační systém – substantiva IV. a V. deklinace; nejfrekventovanější přípony a jejich význam; principy slovotvorby deverbálních substantiv IV. deklinace.
 • 4 týden: Deklinační systém – substantiva, adjektiva a číslovky III. deklinace; termíny participiálního původu; nejfrekventovanější přípony a jejich význam.
 • 5 týden: Pravidelné/nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií; odvozování deadjektivních adverbií; shrnutí a doplnění latinských předložek; systém latinských číslovek a jejich skladebná povaha; vyjadřování zákazu.
 • 6 týden: Méně frekventované substantivní a adjektivní útvary (gerundium a gerundivum); obecná pravidla pro tvoření slov, pravidla pro tvoření odborné terminologie (anatomická, patologická a jiná nomenklatura).
 • 7 týden: Předpony latinského a řeckého původu – význam, funkce, užití.
 • 8 týden: Přípony latinského a řeckého původu - význam, funkce, užití.
 • 9 týden: Charakteristika složených odborných termínů – funkce, užití, způsob tvoření.
 • 10 týden: Slovní základy (řecké i latinské) užívané jako první nebo druhá a další složka kompozita.
 • 11 týden: Slovní základy (řecké i latinské) užívané jako koncová složka kompozita.
 • 12 týden: Stručný přehled odborných termínů-kompozit podle významových a tematických skupin – základní slovotvorné modely.
 • Nejfrekventovanější latinské zkratky a názvy lékových skupin. Aplikace získaných poznatků při práci s různorodými texty s lékařskou a zdravotnickou tematikou.
 • 13 týden: Požadavky ke zkoušce, klauzurní test.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KRTKOVÁ, Jitka. Latinský jazyk. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 80 s. ISBN 80-7044-020-1. info
  neurčeno
 • VESELÁ, Anna. Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty : výklad gramatiky - cvičení - klíč ke cvičením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 167 s. ISBN 8071849642. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Úspěšné vypracování písemných testů ze základní problematiky oboru, vymezené sylaby, a složení navazující písemné zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1834