bp2031 Základy psychologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními psychologickými přístupy a představit jim témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by měli studenti porozumět základům psychologického myšlení, včetně teoretických základů, z nichž psychologie vychází, a možnostem jejich aplikace, a na tomto základě být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost.
Výstupy z učení
Na konci předmětu student:
- dokáže definovat předmět a úkoly psychologie, zařadit psychologii do systému vět a popsat vzájemné propojení psychologie a dalších vědních disciplín,
- bude se orientovat v základních pojmech obecné psychologie jako předpokladu pro orientaci v dalších psychologických disciplínách, bude chápat přístupy k lidské psychice z pohledu nejvýznamnějších psychologických směrů,
- bude schopen přistupovat k žákovi (sportovci, klientovi) jako k individualitě na základě orientace v oblasti psychologie osobnosti,
- získá základní přehled v oblastech verbální i nonverbální komunikace a v oblasti vztahů jedinec – jedinec, jedinec – skupina a skupina – skupina,
- ve své pedagogické praxi dokáže respektovat zákonitosti ontogeneze lidské psychiky a specifika jednotlivých vývojových období,
- dokáže identifikovat různé druhy zátěžových situací a pochopí fungování psychiky v těchto situacích,
- bude schopen aplikovat prvky duševní hygieny ve své profesi.
Osnova
 • Předmět psychologie
 • Vymezení oboru psychologie, zařazení do systému věd
 • Cíle psychologie
 • Hlavní odvětví (disciplíny) psychologie
 • Základní pojmy obecné psychologie
 • Hlavní psychologické směry
 • Vznik psychologie jako samostatné vědy, počátky psychologie
 • Behaviorismus
 • Psychoanalýza
 • Fenomenologická psychologie
 • Gestapy psychologie
 • Kognitivní psychologie
 • Výzkumné metody v psychologii
 • Pozorování
 • Experiment
 • Rozhovor
 • Skupinové interview a ohnisková skupina
 • Analýza produktů lidské činnosti
 • Problematika psychologického testování
 • Kognitivní procesy
 • Vnímání a pozornost
 • Představivost, fantazie
 • Paměť a učení
 • Myšlení a řeč
 • Emoce
 • Definice pojmu
 • Dělení emocí
 • Kontrola emocí
 • Osobnost
 • Pojem osobnosti, definice
 • Struktura osobnosti
 • Determinace lidské psychiky
 • Typologie osobnosti a rysový přístup k osobnosti
 • Temperament, charakter a volní vlastnosti
 • Determinace lidské psychiky
 • Biologická determinace
 • Sociální determinace
 • Schopnosti, inteligence
 • Schopnosti a jejich dělení
 • Pojem inteligence
 • Vybrané teorie inteligence
 • Motivace lidského chování
 • Pojem motivace
 • Motivační faktory
 • Třídění motivů
 • Člověk a společnost
 • Předmět sociální psychologie
 • Sociální skupiny
 • Sociální role, sociální statut
 • Postoje
 • Socializace a humanizace člověka
 • Sociální kognice
 • Komunikace
 • Definice základních pojmů
 • Verbální a neverbální komunikace a jejich prostředky
 • Principy efektivní komunikace
 • Ontogeneze lidské psychiky
 • Charakteristika a předmět vývojové psychologie
 • Vybrané teorie vývoje jedince
 • Přehled a charakteristika jednotlivých vývojových období
 • Utváření JÁ, jáství
 • Sebeuvědomování a sebeprosazování
 • Psychologie zátěže, zátěžové situace
 • Charakteristika zátěžových situací
 • Konflikty a jejich řešení
 • Stres a stresová reakce, zvládání stresu – copingové strateigie
 • Frustrace
 • Duševní hygiena
 • Pojem duševní hygieny
 • Prvky duševní hygieny
 • Duševní hygiena v pedagogických profesích
Literatura
  povinná literatura
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: Cerm, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vydání první. Praha: Portál, 2000. 774 stran. ISBN 807178303X. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
  doporučená literatura
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
 • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 175 s. ISBN 80-7178-606-3. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
 • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 808560535X. info
Výukové metody
přednášky.
Metody hodnocení
písemná zkouška – vlastní verbální odpovědi.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-psychologie
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:48, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému