bp2031 Základy psychologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Kavková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 17:10–17:55 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2031/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
bp2031/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními psychologickými přístupy a představit jim témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by měli studenti porozumět základům psychologického myšlení, včetně teoretických základů, z nichž psychologie vychází, a možnostem jejich aplikace, a na tomto základě být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost.

Na konci předmětu student:
 • dokáže definovat předmět a úkoly psychologie, zařadit psychologii do systému vět a popsat vzájemné propojení psychologie a dalších vědních disciplín;
 • bude se orientovat v základních pojmech obecné psychologie jako předpokladu pro orientaci v dalších psychologických disciplínách, bude chápat přístupy k lidské psychice z pohledu nejvýznamnějších psychologických směrů;
 • bude schopen přistupovat k žákovi (sportovci, klientovi) jako k individualitě na základě orientace v oblasti psychologie osobnosti;
 • získá základní přehled v oblastech verbální i nonverbální komunikace a v oblasti vztahů jedinec – jedinec, jedinec – skupina a skupina – skupina;
 • ve své pedagogické praxi dokáže respektovat zákonitosti ontogeneze lidské psychiky a specifika jednotlivých vývojových období;
 • dokáže identifikovat různé druhy zátěžových situací a pochopí fungování psychiky v těchto situacích;
 • bude schopen aplikovat prvky duševní hygieny ve své profesi.
 • Osnova
  • Předmět psychologie
  • Vymezení oboru psychologie, zařazení do systému věd
  • Cíle psychologie
  • Hlavní odvětví (disciplíny) psychologie
  • Základní pojmy obecné psychologie
  • Hlavní psychologické směry
  • Vznik psychologie jako samostatné vědy, počátky psychologie
  • Behaviorismus
  • Psychoanalýza
  • Fenomenologická psychologie
  • Gestapy psychologie
  • Kognitivní psychologie
  • Výzkumné metody v psychologii
  • Pozorování
  • Experiment
  • Rozhovor
  • Skupinové interview a ohnisková skupina
  • Analýza produktů lidské činnosti
  • Problematika psychologického testování
  • Kognitivní procesy
  • Vnímání a pozornost
  • Představivost, fantazie
  • Paměť a učení
  • Myšlení a řeč
  • Emoce
  • Definice pojmu
  • Dělení emocí
  • Kontrola emocí
  • Osobnost
  • Pojem osobnosti, definice
  • Struktura osobnosti
  • Determinace lidské psychiky
  • Typologie osobnosti a rysový přístup k osobnosti
  • Temperament, charakter a volní vlastnosti
  • Determinace lidské psychiky
  • Biologická determinace
  • Sociální determinace
  • Schopnosti, inteligence
  • Schopnosti a jejich dělení
  • Pojem inteligence
  • Vybrané teorie inteligence
  • Motivace lidského chování
  • Pojem motivace
  • Motivační faktory
  • Třídění motivů
  • Člověk a společnost
  • Předmět sociální psychologie
  • Sociální skupiny
  • Sociální role, sociální statut
  • Postoje
  • Socializace a humanizace člověka
  • Sociální kognice
  • Komunikace
  • Definice základních pojmů
  • Verbální a neverbální komunikace a jejich prostředky
  • Principy efektivní komunikace
  • Ontogeneze lidské psychiky
  • Charakteristika a předmět vývojové psychologie
  • Vybrané teorie vývoje jedince
  • Přehled a charakteristika jednotlivých vývojových období
  • Utváření JÁ, jáství
  • Sebeuvědomování a sebeprosazování
  • Psychologie zátěže, zátěžové situace.
  • Charakteristika zátěžových situací
  • Konflikty a jejich řešení
  • Stres a stresová reakce, zvládání stresu – copingové strateigie
  • Frustrace
  • Duševní hygiena
  • Pojem duševní hygieny
  • Prvky duševní hygieny
  • Duševní hygiena v pedagogických profesích
  Literatura
   povinná literatura
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
  • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
  • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  • KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: Cerm, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3. info
  • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 807178303X. info
  • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
   doporučená literatura
  • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
  • KOHOUTEK, Rudolf. Sociální psychologie. Brno, 2004. 215 s. ISBN nepřiděleno. info
  • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5. info
  • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 175 s. ISBN 80-7178-606-3. info
  • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 383 s. ISBN 80-7178-269-6. info
  • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
  • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
  • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 808560535X. info
  Výukové metody
  přednášky
  Metody hodnocení
  Ústní zkouška
  Informace učitele
  http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-psychologie
  Přístupové jméno: visitor
  Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
  Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
  Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
  Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
  Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

  V čem spočívá inovace: • Aktualizace obsahu témat podle nejnovějších vědeckých poznatků • Příprava výukových materiálů pro jednotlivé přednášky – prezentace • Tvorba nových studijních materiálů – e-learning • Rozšíření nabídky dalších studijních opor

  Proč předmět inovujeme: V jednotlivých tématech předmětu je třeba zohlednit aktuální stav vědeckého poznání. Cílem inovace je dále rozšíření nabídky studijních opor a tvorba nových studijních materiálů.

  Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning

  Kategorie e-learningu: 2

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2031

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 07:12, 12. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému