bp2054 Biomechanika

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Rabenseifner (cvičící)
Garance
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 13:00–13:50 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2054/01: Út 10:00–10:50 A11/236, M. Kalichová
bp2054/02: St 14:00–14:50 225 - seminární místnost, M. Kalichová
bp2054/03: Út 12:00–12:50 225 - seminární místnost, M. Rabenseifner
bp2054/04: Čt 9:00–9:50 velká zasedací místnost děkanát, 227, M. Rabenseifner
bp2054/05: Po 7:00–7:50 225 - seminární místnost, M. Rabenseifner
bp2054/06: St 9:00–9:50 225 - seminární místnost, M. Rabenseifner
bp2054/07: St 10:00–10:50 225 - seminární místnost, M. Rabenseifner
bp2054/08: Po 12:00–12:50 203 - seminární místnost, M. Rabenseifner
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit mechanickou strukturu a mechanické chování pohybového aparátu člověka při pohybu, zejména sportovním, a v této přiblížit výzkumné metody, na základě kterých se analyzuje pohyb těla člověka. Dále je cílem předmětu seznámit studenty se základními předpoklady pro pohybovou činnost (schopnosti a dovednosti), s diagnostickými metodami těchto předpokladů a současně s hlavními projevy v průběhu ontogeneze.
Výstupy z učení
Na konci studia student bude schopen:
- vysvětlit základní mechanické zákony a principy, pravidla ontogeneze a proces motorického učení a následně syntetizovat tyto znalosti s již dříve získanými vědomostmi o vybraných biologických subsystémech
- aplikovat základní poznatky této synergetické vědecké disciplíny na hybný systém člověka a sportovní pohyb
- z kinematického a dynamického hlediska analyzovat podstatu vybraného sportovního pohybu
- navrhnout vhodné biomechanické měření vedoucí k řešení stanoveného problému
- diagnostikovat úroveň pohybových schopností
Osnova
 • 01. Definice oboru, význam, historie
 • 02. Fyzikální základ biomechaniky: souřadnicové systémy, skaláry, vektory, jednotky
 • 03. Kinematika: hmotný bod, dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb, pohyb po kružnici, pohyby tělesa v tíhovém poli Země, grafické znázornění
 • 04. Dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony, účinky síly, deformace, Hookův zákon, hybnost, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačná síla, D Alembertův princip
 • 05. Mechanika tuhého tělesa: moment síly, momentová věta, těžiště, rovnovážné polohy, statika, třecí síla, odpor prostředí, nakloněná rovina, pákový systém
 • 06. Mechanická energie, práce, výkon, zákon zachování mechanické energie
 • 07. Mechanika kapalin a plynů: tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, obtékání těles reálnou tekutinou
 • 08. Biologický základ biomechaniky: segmenty těla, kinematický řetězec, hmotnost a těžiště segmentů, těžiště těla, moment setrvačnosti segmentů, mechanické vlastnosti oporného systému, mechanika kloubních spojení a páteře, mechanika svalu, mechanické zatížení a deformace tkáňových struktur
 • 09. Měření a experiment v biomechanice
 • 10. Aplikovaná biomechanika – komplexní biomechanická analýza sportovní techniky základních sportovních disciplín
Literatura
  povinná literatura
 • KALICHOVÁ, Miriam, Josef BALÁŽ, Petr BEDŘICH a Martin ZVONAŘ. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. ISBN 978-80-210-5551-3. info
  doporučená literatura
 • BALÁŽ, Jozef. Vybrané kapitoly z biomechaniky. 2. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2005. 82 s. ISBN 8089917256. info
 • Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Edited by Miroslav Janura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 84 s. ISBN 8024406446. info
 • Přehled středoškolské fyziky. Edited by Emanuel Svoboda. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 497 s., ob. ISBN 80-7196-116-7. info
 • VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997. 40 s. ISBN 8070677279. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír a František LANGER. Biomechanika tělesných cvičení. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 79 s. ISBN 8021008385. info
 • KARAS, Vladimír, Stanislav OTÁHAL a Petr SUŠANKA. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 180 s. ISBN 8004205542. info
Výukové metody
teoretická příprava; praktické aplikace v příkladech.
Metody hodnocení
seminární práce, písemný test, ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/biomechanika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2054