bp2375 Management utkání IV - Strategie řízení utkání ve fotbalu, řešení krizových situací

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Pelikán (cvičící)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Evžen Amler, CSc. (cvičící)
Ing. Vladimír Mana (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení managementu sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2375/01: Čt 19:00–19:50 203 - seminární místnost, V. Mana
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými postupy při řešení krizových situací, které se mohou vyskytnout při řízení sportovních utkání se speciálním zřetelem na utkání ledního hokeje. Důležitou součástí výuky budou videosemináře s praktickými ukázkami činnosti rozhodčích v průběhu konkrétních utkání.
Struktura předmětu navazuje na předměty Management utkání I – Pravidla ledního hokeje 1, Management utkání II – Technika řízení utkání v ledním hokeji a Management utkání III – Taktika řízení utkání v ledním hokeji, které daly studentům teoretické vědomosti vycházející z Pravidel ledního hokeje, z dalších souvisejících dokumentů a také z praktických situací při utkáních ledního hokeje.
Studijní předmět „Strategie řízení utkání v LH“ se orientuje nejenom na vysvětlování správných postupů při řešení krizových situací, ale obrací pozornost studentů na důležité otázky v oblasti sportovní psychologie. Studijní předmět jako celek představuje syntézu i jistou formu zastřešení dílčích vědomostí, které měl student možnost získat v předchozím studiu a které jsou nezbytnou podmínkou profesionální práce hokejového rozhodčího. Studijní předmět je členěn na lekce uvedené níže jako osnova předmětu.
Výstupy z učení
Student bude schopen řídit utkání kategorie mládeže i dospělých, bude schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praktických činnostech rozhodčího, prokáže přiměřenou rezistenci vůči negativním jevům v rámci utkání, obecně sportovního prostředí.
Osnova
 • A. Agrese a agresivita
 • A.1 Charakteristika pojmů
 • A.2 Formy projevů agresivity a reakcí na tyto projevy
 • A.3 Agresivita ve sportovním utkání
 • A.4 Reakce rozhodčího na projevy agresivity
 • B. Typologie osob a účastníků sportovních utkáních
 • B.1 Typologie z pohledu herních a soutěžních řádů
 • B.2 Typologie z pohledu psychologie
 • B.3 Rozhodčí jako specifická forma sportovce
 • B.4 Specifické formy přípravy a komunikace rozhodčího
 • C. Teorie konfliktů
 • C.1 Charakteristika typů konfliktů a jejich členění
 • C.2 Konfliktní styly
 • C.3 Strategie řešení konfrontace
 • C.4 Rozhodčí a asertivita
 • D. Vnější vlivy při práci rozhodčího
 • D.1 Charakteristika známých a předvídatelných vnějších vlivů
 • D.2 Reakce rozhodčího na vnější vlivy
 • D.3 Důsledky chybných reakcí na vnější vlivy
 • D.4 Specifické formy přípravy a tréninku rozhodčího
Literatura
  doporučená literatura
 • Videomateriály Komise rozhodčích ČSLH
 • IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) Case Book 2010-2014, IIHF 2010
 • Píša, Potsch, Rouspetr, Ryšánek, Pravidla ledního hokeje 2010-2014 (český překlad anglického originálu IIHF Official Rule Book 2010-2014), Olympia a.s. 2010
 • Videomateriály Mezinárodní federace ledního hokeje a Českého svazu ledního hokeje k aplikaci pravidel
 • Mitáš a kol., Management řízení utkání ve fotbale, MU Brno 2013.
 • IIHF Officiating Procedures Manual, June 2009
 • Píša, Potsch, Rouspetr, Ryšánek, Kniha příkladů k Pravidlům ledního hokeje 2010-2014 (český překlad anglic¬kého originálu IIHF Case Book 2010-2014), Olympia a.s. 2010
 • IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) Official Rule Book 2010-2014, IIHF 2010
Výukové metody
Samostudium: V každé oblasti budou odpřednášeny klíčové části učiva. Další informace studenti získají formou individuálního studia a v rámci přípravy na další lekci.
Kontrola úkolů: Průběžně budou studenti motivováni ke studiu zadáním seminární práce. Celkové znalosti studentů budou prověřeny závěrečným písemným testem a složením ústní zkoušky.
Metody hodnocení
- seminární práce
- písemný test
- ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2375