ct016 Sports training I

Faculty of Sports Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
10/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Iva Synková
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Specialized Units - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní pochopit v souvislostech, proč dochází ke zvyšování výkonnosti, co má trénink obsahovat a jak postupovat, tj. teoreticky ovládnout hlavní problémy tréninku v podobě zákonitostí, principů, metod, doporučení apod. Věnuje se v základní podobě teoretické interpretaci tréninku, jeho systémovému pojetí , zatěžování, složkám tréninku (kondiční, technická, taktická a psychologická příprava), dlouhodobé koncepci, stavbě a řízení tréninku.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Sportovní trénink: cíl a úkoly. Sportovní výkon a jeho struktura. 2. Zatížení a zatěžování. Objem zatížení. Velikost zatížení. Frekvence zátěžových podnětů. 3. Systémový přístup k obsahu a organizaci tréninku: složky sportovního tréninku. Kondiční příprava. Silové schopnosti a jejich rozvoj. 4. Kondiční příprava: vytrvalostní schopnosti a jejich rozvoj. 5. Kondiční příprava: rychlostní schopnosti, 6. Obratnostní schopnosti, pohyblivost a jejich rozvoj. 7. Technická příprava: obecná východiska, technika, kritéria techniky. Sportovní dovednosti, teoretické i praktické aspekty osvojování a zdokonalováni dovedností. 8. Taktická příprava a její obsah: taktika, taktické jednání, vědomosti, dovednosti, myšleni v tréninkovém procesu. 9. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku: etapa základního, specializovaného a vrcholového tréninku. Zdůvodnění, obsah. 10. Zákonitosti stavby tréninku: roční tréninkový cyklus, přípravné, hlavni, přechodné období. Tréninková jednotka.
Literature
    recommended literature
  • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. 176 s. ISBN 9788024742182. info
  • PERIČ, Tomáš and Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 157 s. ISBN 9788024721187. info
  • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
  • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 100 s. ISBN 8024718278. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zkouška formou písemného testu
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2016/ct016