bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 2. 3. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 9. 3. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 16. 3. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 23. 3. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 30. 3. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 6. 4. 12:00–13:40 Virtuální místnost, Út 13. 4. 12:00–13:40 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2076/01: St 3. 3. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 10. 3. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 17. 3. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 24. 3. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 31. 3. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 7. 4. 9:00–10:40 Virtuální místnost, St 14. 4. 9:00–10:40 Virtuální místnost, V. Jůva
Předpoklady
společenskovědní přehled na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
zvládnutí základní orientace v pedagogických a didaktických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy
- popsat základní prvky edukačního procesu
- určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti
- analyzovat vybranou oblast vzdělávání
- vysvětlit funkce vzdělávání v konkrétních sociálních oblastech
Osnova
 • 01. Pojetí výchovy (edukace). Výchova a socializace; hodnotová orientace výchovy (antika, středověk, novověk); vztah výchovy, dědičnosti a prostředí
 • 02. Základní rysy soudobé edukace. Intencionální a funkcionální edukace, heteroedukace a autoedukace, rysy edukace v demokratické společnosti, formální, neformální a informální vzdělávání
 • 03. Pojetí pedagogiky. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Vztah pedagogiky, kinantropologie a věd o sportu
 • 04. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti. Předmět a cíle obecné didaktiky. Pedagogika sportu
 • 05. Metody pedagogiky. Druhy a význam pedagogického výzkumu, metody pedagogického výzkumu
 • 06. Kvantitativní výzkum. Základní charakteristika, výzkumný design
 • 07. Kvalitativní výzkum. Základní charakteristika, výzkumný design
 • 08. Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky)
 • 09. Výchovné a vzdělávací cíle. Historičnost edukačních cílů – antika, středověk, Komenský, novověk. Aktuální cíle soudobé výchovy a vzdělávání
 • 10. Příprava jedince pro sociální role. Vývoj sociálních rolí, výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti
 • 11. Edukace jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Edukace – výchova a vzdělávání, vyučování, učení
 • 12. Výchova a kultura. Základní obsahové oblasti výchovy a vzdělávání. Učivo.
 • 13. Pedagog (edukátor, učitel, trenér) – jeho vzdělání, kompetence a osobnostní charakteristiky. Vybrané pedeutologické výzkumy
 • 14. Vychovávaný jedinec (dítě, žák, student, sportovec, klient). Vybrané výzkumy současné mládeže
 • 15. Demokratická výchova J. A. Komenského
 • 16. Výchova gentlemana J. Locka
 • 17. Svobodná výchova J. J. Rousseaua
 • 18. Pedocentrická výchova a škola J. Deweye
 • 19. Formy edukace (školní, mimoškolní, rodinná)
 • 20. Soustava pedagogických a didaktických principů
 • 21. Didaktické prostředky a média
 • 22. Didaktické metody – klasifikace, přehled a výběr. Klasické výukové metody – slovní a názorně-demonstrační
 • 23. Aktivizující didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod
 • 24. Komplexní didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod
 • 25. Základní rysy české Bílé knihy. Navazující kurikulární dokumenty
Literatura
  povinná literatura
 • Základy pedagogiky : pro doplňkové pedagogické studium : teorie výchovy (Variant.) : Pedagogika pro doplňující pedagogické studium. D. 3, Teorie výchovy. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. Druhé, rozšířené česk. Brno: Paido, 2010. 261 stran. ISBN 9788073151850. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 8073671557. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Základy pedagogiky. Vyd. 1. Praha: VŠCHT, 2005. 290 s. ISBN 8070805730. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771. info
 • Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální konzultace, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování je nutná aktivní aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace individuální domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp2076