nk2330 Případové managerské studie ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2013
Rozsah
7/7. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 20. 9. 8:00–10:15 225 - seminární místnost, Pá 4. 10. 8:30–10:00 225 - seminární místnost, Pá 22. 11. 15:30–17:00 203 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2330/01: Pá 20. 9. 11:00–12:30 225 - seminární místnost, Pá 4. 10. 10:00–12:15 225 - seminární místnost, Pá 22. 11. 17:00–18:30 203 - seminární místnost, J. Nová
Předpoklady
Management sportu, Marketing sportu, Personální management, předměty společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni: 1. uplatnit teoretické koncepty a výsledky aktuálního výzkumu k analýze současných trendů v rámci sportovního odvětví. 2. pochopit vývoj v globálním sportu v rámci širších ekonomických, politických a sociálních souvislosti 4. kriticky analyzovat a hodnotit odbornou literaturu vztahující se k aktuálním otázkám v oblasti sportu 5. aktivně se účastnit závěrečného interaktivního workshopu zabývajícího se kontroverzními otázkami, které se týkají sportovního odvětví 6. využívat dovednosti potřebné pro vlastní výzkumnou práci a práci s literaturou a to zejména: • Aplikovat získané znalostí pro řešení praktických problémů a prezentaci dat • Akademické psaní / gramotnost • Komunikace / prezentace - ústně i písemně, • Kritické myšlení a psaní • Sebehodnocení / reflexe, včetně uvědomění si a zvládání emocí • Interpersonální včetně týmové spolupráce ostatními, vyjednávání a přesvědčování . schopnost orientace na trhu práce s využitím poznatků z předmětů odborná praxe
Osnova
  • Předmět se zaměří na výběr z hlavních současných problémů v oblastí národního a mezinárodního sportu. Výběr jednotlivých témat bude aktuálně (dle potřeby) aktualizován a proto výčet témat případových studií je pouze orientační: I. Prvních šest případových studií bude věnováno analýze uplatnění teoretických poznatků získaných předchozím studiem v praxi a to: - management ve sportu - marketing ve sportu - personální management ve sportu - uplatnění principů projektového managementu při organizaci sportovních událostí - právní aspekty ve sportu - psychologické a sociální aspekty ve sportu - využití znalosti oboru ve sportovní praxi II. Další případové studie budou prezentovat vývoj ve sportovním managementu v mezinárodním kontextu a témata budou zaměřeny na problematiku: 1. Komercializace sportu 2. Ekonomika a politika velkých sportovních soutěží. 4. Dopady nových mediálních technologií na sport. 4. Sport a jeho význam pro regionální rozvoj. 5. Vývoj v rámci olympijských a paralympijských her. 6. Řízení globálního sportu. 7. Vliv environmentální udržitelnosti na sportovní odvětví. 8. Regionální případové studie současného sportovního průmyslu (např. Severní Amerika, Jižní Asie, Střední východ).
Literatura
    doporučená literatura
  • DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. 127 s. ISBN 9788024824390. info
  • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 225 s. ISBN 9788073761509. info
  • HOYE, Russell. Sport management : principles and applications. 1st pub. Oxford: Elsevier, 2006. viii, 229. ISBN 0750666765. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. První. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. Ekonomie. ISBN 80-86929-04-3. info
Výukové metody
Předmět bude využívat celou řadu různých pedagogických metod. Přednáška, video prezentace, účast na konferenci, návštěvy sportovních událostí, studentské debaty a studenty vedené semináře. Účelem je maximalizovat zapojení studentů do probírané tématiky pro podporu rozvoje jejich kritického myšlení a inovačního přístupu při řešení různých problémů praxe sportovního managementu. Předmět bude podporovat studenty, aby využili znalosti a dovednosti, které získali přechozím studiem tak, aby se posílila jejich schopnost samostatného řešení problémů. Předmět předpokládá aktivní účast v seminární skupině, a proto jejich příprava na vyučování bude spočívat ve studiu materiálů případové studie.
Metody hodnocení
Aktivní účast na závěrečném workshopu, který bude reagovat na aktuální vývoj v oblasti sportovního průmyslu a kde student bude prezentovat vlastní poznání konkrétní případové studie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015.