nk2434 Management sportovních akcí a klubů

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
7/13/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 2. 3. 11:00–13:15 225 - seminární místnost, Pá 20. 4. 14:45–17:45 A11/311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2434/01: Pá 23. 3. 17:00–19:15 225 - seminární místnost, Pá 4. 5. 14:45–17:45 A11/235, Pá 18. 5. 12:30–14:45 225 - seminární místnost, 14:45–17:00 225 - seminární místnost, J. Novotný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o manažerských, sociálních, psychologických i obchodních dovednostech, nevyhnutelných pro udržení činnosti klubů na různých úrovních sportovní hierarchie a v různých sektorech sportu (veřejný, soukromý, neziskový). Posílení generických dovedností a znalostí: komunikační, prezentační a interaktivní dovednosti – studenti budou pracovat ve skupinách a následně prezentovat různé materiály. Informační a technologická kompetence – prostřednictvím přípravy plánování akcí a návrhů, rozpočtů a prezentací za použití prostředků IKT. Řešení problémů – identifikace a implementace správného stylu vedení.
Výstupy z učení
Studenti, po úspěšném ukončení tohoto předmětu, budou schopni:
- diskutovat a aplikovat strategii, finanční plánování a evaluaci sportovních událostí
- realizovat marketingový plán pro sportovní akce dle vlastního výběru
- prokázat znalost postupů řízení lidských zdrojů potřebných pro realizaci sportovní události
- aplikovat příslušné bezpečnostní a právními předpisy a postupy nutné při organizaci sportovní události
- aplikovat teoretické poznatky získané v předchozím studiu pro úspěšné plánování, realizaci a vyhodnocení sportovní události
- prokázat schopnost integrovat „klíčové dovednosti“ do svých projektů a prezentací
Druhá část předmětu poskytne studentům možnost získat poznatky o principech řízení a správy sportovního klubu nebo zařízení.
Osnova
 • PRVNÍ ČÁST:
 • 01. Úvod - klasifikace sportovních událostí a jejich místo v sportovním průmyslu
 • 02. Plánovací cyklus při sportovních událostech
 • 03. Průzkum trhu a zpracování koncepce události
 • 04. Plánování lidských zdrojů a řízení potřebné pro realizaci sportovní akce
 • 05. Finanční plánování a řízení sportovní akce
 • 06. Marketing sportovní události
 • 07. Bezpečnost a právní předpisy a postupy
 • 08. Stanovení časového plánu a kontrolních seznamů.
 • 09. Realizace sportovní události a její rizika
 • 10. Metody hodnocení sportovní události
 • DRUHÁ ČÁST:
 • 1. Plánování v klubu (pochopení prostředí, rozsah klubových služeb; single-sportovní klub versus multisport klub; cíle; pravidla a postupy, správa klubu)
 • 2. Vedení sportovního klubu (organizační a manažerské teorie; funkce řízení; úrovně řízení; styly vedení)
 • 3. Řízení lidských zdrojů (popis práce; proces přijímání; orientace nových zaměstnanců; hodnocení výkonnosti; spokojenost zaměstnanců)
 • 4. Právní aspekty vedení klubu (právní zásady; smluvní vztahy)
 • 5. Obchodní aspekty vedení klubu (rozpočtování a účtování; marketing)
 • 6. Sponzoring a získávání finančních zdrojů (sponzoring versus získávání finančních prostředků; vytváření partnerství, financování z grantů)
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 512 s. ISBN 9788073576660. info
 • NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu. 1. vyd. Praha: ISV - nakladatelství, 2000. 263 s. ISBN 80-85866-68-4. info
Výukové metody
Přednášky budou doplněny o další studium v rámci přípravy na diskuzích a prezentací během semináře. Semináře jsou navrženy tak, aby podporovaly používání pojmů a teorií získaných z přednášky a přípravy na konkrétní situaci nebo problém aplikované na management sportovní události. Od studentů se očekává samostudium a příprava na semináře včetně čtení orientačních textů a případových studií. Vlastní učení se bude probíhat hlavně tím, že studenti zpracují vlastní příspěvky na semináře a budou průběžně pracovat na jejich zadání.
Metody hodnocení
- písemná individuální nebo skupinová práce dle zadání – analýza na téma Management sportovní události nebo Management sportovního klubu (reflexe, hodnocení organizace a řízení celé sportovní akce nebo sportovního klubu založené na výzkumu prostřednictvím přímého pozorování a dotazování vhodných lidí)
- 25minutová individuální nebo skupinová prezentace na vybrané téma Management sportovní události (15 minut prezentace a 10 minut diskuse), umožní studentům zlepšit své komunikační a argumentační dovednosti
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.