np2284 Projektový management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2015
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Doležal (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (zástupce)
Ing. Ondřej Repík (přednášející)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Mrnuštík (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 14:40–16:10 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2284/1: Út 16:20–17:05 A11/206, P. Mrnuštík, J. Rektořík
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Management sportu a byl přijat na N Mgr téhož oboru. Má dostatečné znalosti především z oblasti managementu, marketingu, matematiky a statistiky, které je schopen uplatnit při přípravě a tvorbě projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen samostatně připravit projekt sportovní akce, projekt z evropského operačního programu. Porozumí a vysvětlí teoretické vazby projektového managementu a použije tyto informace ke zpracování konkrétního projektu, který samostatně, případně ve skupině vytvoří. Na základě nabytých znalostí dokáže argumentovat v teoretických i praktických otázkách projektového managementu.
Osnova
 • Projektové řízení; Certifikace projektového manažera; Projektový cyklus; Finanční stránka řízení projektu; Kalkulace nákladů; Struktura projektu EU; Strukturální prostředky a projektový management; Veřejná zakázka; Výběrové řízení; Právní aspekty projektu; Graf kritické cesty;
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 212 s. ISBN 8086119726. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky :(hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 80-85963-96-5. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Hana JURAJDOVÁ a Pavla KVAPILOVÁ. Finance, audit, kontrola - učební text - Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3944-2. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava; relevantní legislativa; procvičování znalostí na zadaných projektech; prezentace zpracovaných projektů;
Metody hodnocení
Ústní zkouška. K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 30 bodů za písemný kontrolní test (max 40 bodů); pokud student (kolektiv studentů)zpracuje a přednese zadaný seminární projekt s hodnocením A, B, C (posuzuje garant a vyučující) může absolvovat předmět bez ústní zkoušky. Při zjištění plagiátorství bude student hodnocen známkou F a předán k řízení před disciplinární komisí.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Průběžné bodové hodnocení jednoho testu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.