np2330 Případové managerské studie ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 15:30–16:15 A11/236
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2330/01: Út 16:20–17:05 A11/236, J. Nová
Předpoklady
Management sportu, Marketing sportu, Personální management, předměty společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni: 1. uplatnit teoretické koncepty a výsledky aktuálního výzkumu k analýze současných trendů v rámci sportovního odvětví. 2. pochopit vývoj v globálním sportu v rámci širších ekonomických, politických a sociálních souvislosti 4. kriticky analyzovat a hodnotit odbornou literaturu vztahující se k aktuálním otázkám v oblasti sportu 5. aktivně se účastnit závěrečného interaktivního workshopu zabývajícího se kontroverzními otázkami, které se týkají sportovního odvětví 6. využívat dovednosti potřebné pro vlastní výzkumnou práci a práci s literaturou a to zejména: • Aplikovat získané znalostí pro řešení praktických problémů a prezentaci dat • Akademické psaní / gramotnost • Komunikace / prezentace - ústně i písemně, • Kritické myšlení a psaní • Sebehodnocení / reflexe, včetně uvědomění si a zvládání emocí • Interpersonální včetně týmové spolupráce ostatními, vyjednávání a přesvědčování . schopnost orientace na trhu práce s využitím poznatků z předmětů odborná praxe
Osnova
  • Předmět se zaměří na výběr z hlavních současných problémů v oblastí národního a mezinárodního sportu. Výběr jednotlivých témat bude aktuálně (dle potřeby) aktualizován a proto výčet témat případových studií je pouze orientační: I. Prvních šest případových studií bude věnováno analýze uplatnění teoretických poznatků získaných předchozím studiem v praxi a to: - management ve sportu - marketing ve sportu - personální management ve sportu - uplatnění principů projektového managementu při organizaci sportovních událostí - právní aspekty ve sportu - psychologické a sociální aspekty ve sportu - využití znalosti oboru ve sportovní praxi II. Další případové studie budou prezentovat vývoj ve sportovním managementu v mezinárodním kontextu a témata budou zaměřeny na problematiku: 1. Komercializace sportu 2. Ekonomika a politika velkých sportovních soutěží. 4. Dopady nových mediálních technologií na sport. 4. Sport a jeho význam pro regionální rozvoj. 5. Vývoj v rámci olympijských a paralympijských her. 6. Řízení globálního sportu. 7. Vliv environmentální udržitelnosti na sportovní odvětví. 8. Regionální případové studie současného sportovního průmyslu (např. Severní Amerika, Jižní Asie, Střední východ).
Literatura
    doporučená literatura
  • DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. 127 s. ISBN 9788024824390. info
  • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 225 s. ISBN 9788073761509. info
  • HOYE, Russell. Sport management : principles and applications. 1st pub. Oxford: Elsevier, 2006. viii, 229. ISBN 0750666765. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Základy ekonomie sportu. První. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. Ekonomie. ISBN 80-86929-04-3. info
Výukové metody
Předmět bude využívat celou řadu různých pedagogických metod. Přednáška, video prezentace, účast na konferenci, návštěvy sportovních událostí, studentské debaty a studenty vedené semináře. Účelem je maximalizovat zapojení studentů do probírané tématiky pro podporu rozvoje jejich kritického myšlení a inovačního přístupu při řešení různých problémů praxe sportovního managementu. Předmět bude podporovat studenty, aby využili znalosti a dovednosti, které získali přechozím studiem tak, aby se posílila jejich schopnost samostatného řešení problémů. Předmět předpokládá aktivní účast v seminární skupině, a proto jejich příprava na vyučování bude spočívat ve studiu materiálů případové studie.
Metody hodnocení
Aktivní účast na závěrečném workshopu, který bude reagovat na aktuální vývoj v oblasti sportovního průmyslu a kde student bude prezentovat vlastní poznání konkrétní případové studie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015.