np2434 Management sportovních akcí a klubů

Fakulta sportovních studií
podzim 2016
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 16:20–17:05 203 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2434/01: Út 17:10–18:40 203 - seminární místnost, J. Nová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti, po úspěšném ukončení tohoto předmětu budou schopni: - diskutovat a aplikovat strategii, finanční plánování a evaluaci sportovních událostí; realizovat marketingový plán pro sportovní akce dle vlastního výběru; prokázat znalost postupů řízení lidských zdrojů potřebných pro realizaci sportovní události; aplikovat příslušné bezpečnostní a právními předpisy a postupy nutné při organizaci sportovní události; aplikovat teoretické poznatky získané v předchozím studiu pro úspěšné plánování, realizaci a vyhodnocení sportovní události; prokázat schopnost integrovat "klíčové dovednosti" do svých projektů a prezentací. Druhá část předmětu poskytne studentům možnost získat poznatky o principech řízení a správy sportovního klubu nebo zařízení. Studenti získají přehled o manažerských, sociálních, psychologických i obchodních dovednostech, nevyhnutných pro udržení činnosti klubů na různých úrovních sportovní hierarchie a v různých sektorech sportu (veřejný, soukromý, neziskový) Posílení generických dovedností a znalostí: Komunikační, prezentační a interaktivní dovednosti – studenti budou pracovat ve skupinách a následně prezentovat různé materiály. Informační a technologická kompetence - prostřednictvím přípravy plánování akcí a návrhů, rozpočty a prezentací za použití prostředků IKT Řešení problémů - identifikace a implementace správného stylu vedení
Osnova
  • I. část 1.Úvod - klasifikace sportovních událostí a jejich místo v sportovním průmyslu 2.Plánovací cyklus při sportovních událostech 3.Průzkum trhu a zpracování koncepce události 4.Plánování lidských zdrojů a řízení potřebné pro realizaci sportovní akce 5.Finanční plánování a řízení sportovní akce 6.Marketing sportovní události 7.Bezpečnost a právní předpisy a postupy 8.Stanovení časového plánu a kontrolních seznamů. 9.Realizace sportovní události a její rizika 10.Metody hodnocení sportovní události II. část Plánování v klubu (Pochopení prostředí, rozsah klubových služeb; Single-sportovní klub versus multisport klub; cíle; pravidla a postupy, správa klubu). Vedení sportovního klubu (organizační a manažerské teorie; Funkce řízení; úrovně řízení; styly vedení) Řízení lidských zdrojů (Popis práce; proces přijímání; orientace nových zaměstnanců; hodnocení výkonnosti; Spokojenost zaměstnanců) Právní aspekty vedení klubu (právní zásady; smluvní vztahy) Obchodní aspekty vedení klubu (rozpočtování a účtování; marketing) Sponzoring a získávání finančních zdrojů (sponzoring versus získávání finančních prostředků; Vytváření partnerství, financování z grantů)
Výukové metody
Přednášky budou doplněny o další studium v rámci přípravy na diskuzích a prezentací během semináře. Semináře jsou navrženy tak, aby podporovaly používání pojmů a teorií získaných z přednášky a přípravy na konkrétní situaci nebo problém aplikované na management sportovní události. Od studentů se očekává samostudium a příprava na semináře včetně čtení orientačních textů a případových studií. Vlastní učení se bude probíhat hlavně tím, že studenti zpracují vlastní příspěvky na semináře a budou průběžně pracovat na jejich zadání
Metody hodnocení
Písemná individuální nebo skupinová práce dle zadání - analýza na téma Management sportovní události , nebo Management sportovního klubu – reflexe a hodnocení organizace a řízení celé sportovní akce nebo sportovního klubu založena na výzkumu prostřednictvím přímého pozorování a dotazování vhodných lidí. • 25 minutová individuální nebo skupinová prezentace na vybrané téma management sportovní události (15 minut prezentace a 10 minut diskuse), které umožní studentům zlepšit své komunikační a argumentační dovednosti
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.