np4113 Psychologie pro učitele

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Šíp (přednášející)
Bc. Veronika Kubíčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Pro předmět nejsou prekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studující poznatky i dovednostmi potřebnými pro pedagogickou praxi v prostředí institucionálním (škola) i v prostředí volnočasových aktivit. K tomu je třeba seznámit studenty s principy pedagogického působení v etapách ontogenetického vývoje (od narození do seniorského věku). A to jak u jedinců z majoritní populace, tak i jedinců z populačních skupin minoritních.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude studující schopen:
- orientovat se v základních pojmech a principech pedagogického působení (intervenčních programů) na jedince všech populačních skupin včetně teorií výchovy a vzdělávání a jejich uplatnění v praxi)
- definovat a analyzovat výchovně vzdělávací postupy v prostředí běžném, speciálním či inkluzivním
- chápat výchovně vzdělávací konsekvence v různých typech edukativního prostředí a aplikovat je do praxe
- vlastní sebereflexe v edukativním prostředí
Osnova
 • Přednášky:
 • - Předmět pedagogické psychologie, propojení s ostatními disciplínami, vzdělávání, výchova
 • - Vztah: vývoj – zrání – učení – výchova. Možné interakční (pedagogické) intervence v ontogenezi jedince, dopady na psychiku a chování
 • - Proces učení a jeho kontexty: věk – exekutivní funkce (nadání a postižení) – motivace – sociální prostředí včetně rodiny
 • - Psychologie vyučování (tréninku), vztah k úspěchu a neúspěchu. Neúspěch jako zátěžová situace
 • - Učení: definice, hierarchický model učení, druhy učení (motorické učení)
 • - Problematika kompetencí
 • - Osobnost současného žáka, žáka se symptomem „jinakosti“
 • - Učební styly a strategie, výchovně vzdělávací prostředí inkluzivní, paralelní, separované
 • - Psychohygiena edukace, syndrom vyhoření
 • Semináře:
 • - Předpokládá se diskuse k tématům jednotlivých pasáží přednášek s prezentacemi studentů.
Literatura
 • Vičar, M. et al. (2013). Sportovní talent – psychologická perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Kohoutek, R. (1996). Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm.
 • VÁLKOVÁ, Hana. Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 92 s. ISBN 9788024431635. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006, 368 stran. ISBN 9788024712840. URL info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1., opr. dotisk. Praha: Portál, 2004, 774 s. ISBN 807178303X. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-7178. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
Výukové metody
interaktivní přednášky s užitím IT informací, semináře, samostudium, prezentace studentů.
Metody hodnocení
- bodové hodnocení za aktivní účast na přednáškách (20 %)
- bodové hodnocení za aktivní účast na seminářích a splněné úkoly (30 %)
- zápočtový test písemný (10 %)
- ústní zkouška (50 %), alternativně on-line po 6 studentech
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4113