np4115 Didaktika tělesné výchovy

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Plnění předmětu v 1. semestru magisterského studia společně s předmětem Úvod do pedagogické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Didaktika tělesné výchovy je systematicky u studentů rozvíjet předpoklady pro efektivní plánování, vedení, řízení a hodnocení vzdělávacího procesu žáků v tělesné výchově. Tento hlavní cíl je postupně naplňován vysvětlením zakotvení didaktiky tělesné výchovy v oboru pedagogiky a obecné didaktiky a vztahů k ostatním souvisejícím vědním disciplínám, popisem významných období a okamžiků historického vývoje tělesné výchovy, a především analýzou a interpretací průběhu vzdělávacího procesu, jeho prvků (žák, učitel, učivo, podmínky) a etap. Studenti jsou podporováni v reflexi získaných znalostí a dovedností, jejich syntéze při řešení problémových situací a v diskuzi o konkrétních dopadech do jejich vlastního pedagogického působení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- vymezí předmět didaktiky jako vědní disciplíny a zařadí didaktiku tělesné výchovy do struktury pedagogických věd;
- popíše vztah didaktiky tělesné výchovy k pedagogice, obecné didaktice, speciálním didaktikám a k souvisejícím vědním disciplínám, zejména kinantropologii, psychologii a některým biologickým vědám;
- identifikuje klíčové okamžiky v historickém vývoji tělesné výchovy jako školního předmětu na českých školách;
- popíše hlavní rysy současné české vzdělávací politiky se zaměřením na konstrukci kurikula základního a středního školství a příslušné stěžejní kurikulární dokumenty;
-v kurikulu základního a středního vzdělávání identifikuje vzdělávací oblasti, zahrnující tělesnou výchovu, analyzuje jejich obsah a implementuje je do vzdělávacího procesu;
- formuluje konkrétní dílčí vzdělávací cíle;
- identifikuje jednotlivé prvky vzdělávacího procesu (žák, učitel, učivo, podmínky) a definuje jejich vzájemné vztahy;
- vysvětlí, jak může průběh vzdělávacího procesu ovlivňovat osobnost učitele a žáka;
- identifikuje možné činitele působící na motivaci k učení a zásady efektivní komunikace mezi učitelem a žákem;
- klasifikuje vyučovací styly učitelů a učební styly žáků;
- určí faktory, ovlivňující výběr učiva, vyučovacích postupů, vyučovacích a diagnostických metod, kritérií pro hodnocení a organizačních forem výuky;
- v rámci didaktického uchopení zprostředkování učiva žákům interpretuje postupy, označované pojmy didaktická analýza, didaktická transformace a didaktická rekonstrukce;
- na základě stanoveného vzdělávacího cíle vybere vhodný didaktický řídicí styl nebo specifickou didaktickou formu;
- popíše strukturu vyučovací jednotky a definuje cíle jejích jednotlivých částí v závislosti na realizovaném obsahu;
- posoudí význam jednotlivých didaktických zásad pro průběh vzdělávacího procesu a možné dopady na jeho výsledky;
- rozliší jednotlivé druhy senzomotorického učení a definuje jeho fáze;
- posoudí význam sebehodnocení pro rozvoj žáka;
- vysvětlí souvislost mezi vzdělávacím cílem a hodnocením výsledku vzdělávacího procesu;
- interpretuje funkce kriteriálního hodnocení a zpětné vazby a posoudí kvalitu takového hodnocení;
- zváží pozitiva a negativa nejčastěji používaných forem hodnocení v tělesné výchově;
- vyvodí dopady jednotlivých podmínek a prostředí na vzdělávací proces;
Osnova
 • 1. Didaktika tělesné výchovy a její pozice ve struktuře pedagogických věd.
 • 2. Vztah didaktiky tělesné výchovy a některých souvisejících vědních disciplín.
 • 3. Historický vývoj tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu na českých školách.
 • 4. Projektování výuky tělesné výchovy na základních a středních školách.
 • 5. Vzdělávací proces v tělesné výchově.
 • 6. Interakce učitel – žák (student).
 • 7. Vyučovací činnosti učitele.
 • 8. Učební činnosti žáka (studenta).
 • 9. Hodnocení výsledků vzdělávacího procesu.
 • 10. Prostředí a podmínky vzdělávacího procesu ve školní tělesné výchově.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Edu.cz [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/.
 • Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV). Edu.cz [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/.
 • Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia (RVP G*). Edu.cz [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/.
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016, 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • FIALOVÁ, Ludmila, Libor FLEMR, Eva MARÁDOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 234 s. Školství. ISBN 978-80-246-2885-1. info
 • FIALOVÁ, Ludmila. Aktuální témata didaktiky : školní tělesná výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 151 s. ISBN 9788024618548. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 144 s. 48822/FSpS-2/09-17/99. ISBN 978-80-210-4936-9. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005, 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 171 s. ISBN 8071846597. info
  doporučená literatura
 • MOSSTON, Muska a Sara ASHWORTH. Teaching Physical Education [online]. Florida, USA: Spectrum Teaching and Learning Institute, 2008 [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://spectrumofteachingstyles.org/index.php?id=16
 • FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka : kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Translated by Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021, 170 stran. ISBN 9788024271521. info
 • HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka a Jan SLAVÍK. Modelování kurikula. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2020, 193 stran. ISBN 9788026109037. info
 • SLAVÍK, Jan, Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ a Pavla SOUKUPOVÁ. Reflexe a hodnocení kvality výuky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, iv, 217. ISBN 9788026109204. info
 • HRABINEC, Jiří. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 338 stran. ISBN 9788024636252. URL info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22. ISBN 978-80-7315-208-6. info
 • BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. Praha: Triton, 2011, 260 s. ISBN 978-80-7387-436-0. info
 • ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Vydání 1. Praha: Grada, 2011, 206 stran. ISBN 9788024733418. URL info
 • KOLÁŘ, Zdeněk a Alena VALIŠOVÁ. Analýza vyučování : vyučování jako dialog, řízení učení žáků, styly a způsoby hodnocení, komunikace, kooperace a interakce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 230 s. ISBN 9788024728575. URL info
 • KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 199 s. ISBN 9788024728346. URL info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008, 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Tvorba vzdělávacího programu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006, 191 s. ISBN 8072547127. info
 • MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 175 s. ISBN 802440981X. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005, 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • KÖSSL, Jiří, František KRÁTKÝ a Jaroslav MAREK. Dějiny tělesné výchovy. II., Od roku 1848 do současnosti a. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986, 263 s., [4. info
Výukové metody
- přednáška
- seminář (skupinová práce, diskuse, práce s textem, písemná práce, prezentování)
- samostatná teoretická příprava
Metody hodnocení
- hodnocení dílčích podkladů (písemná práce, prezentační výstup)
- písemný vědomostní test
- ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4115