bp1810 Teorie sportovního tréninku

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1810/01: Čt 10:00–10:50 D33/227 velká zasedací místnost, F. Langer
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve skladbě předmětu je prezentován pohyb a funkce lidského organismu, který je vystaven sportovnímu prostředí, sportovní činnosti, pohybovému a psychickému zatížení v rámci sportu, sportovní disciplíny, sportovního tréninku. Ve výuce se syntetizují teoretické i praktické poznatky z absolvovaných předmětů anatomie, kineziologie, biomechaniky, fyziologie, fyziologie tělesné zátěže, předmětů společensko-vědních a rozvíjejí v teoretických tématech aplikovaných do problematiky adaptace lidského organizmu na různé typy sportovních výkonů respektive pohybového zatížení. Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a přístupy k rozvoji výkonnosti a trénovanosti prostřednictvím jednotlivých složek sportovního tréninku, charakteristik stimulace a rozvoje pohybových schopností, pohybových – sportovních dovedností, technologie a řízení sportovního procesu, efektů ST a jejich diagnostiky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: a) Analyzovat a charakterizovat sport – sportovní disciplínu respetive sportovní výkon z aspektu fyziologie, biomechaniky, psychologie b) definovat cíle a úkoly SpT, specifikovat výsledky SpT c) vysvětlit a užívat základní pojmy ST: sportovní trénink, sportovní výkon, výkonnost, sportovní forma, klasifikace sportovního výkonu d) vysvětlit proces adaptace organizmu na tréninkové podněty a řešit rozvoj výkonnosti přiměřenými tréninkovými podněty (specifickými, nespecifickými), aplikovat obecné znaky stavby ST na specifické potřeby jednotlivých sportovních odvětví a disciplín e) vysvětlit stavbu tréninkové jednotky, poskytnout a prakticky realizovat individuální pohybový - tréninkový program a předcházet tak nežádoucímu přetížení, úrazu či bolesti pohybového aparátu f) aplikace a predikce fyziologických a patofyziologických procesů reakce a adaptace vybraných funkčních a orgánových systémů na tělesnou zátěž sportovců ve vztahu ke sportovní disciplíně g) akceptovat limitující faktory zdatnosti a výkonnosti, včetně jejich ovlivňování pohybovou - sportovní aktivitou h) v rámci prevence, diagnostiky i terapie poruch funkcí pohybového systému prostřednictvím pohybu záměrně ovlivňovat zdravotní a funkční stav organismu včetně funkcí psychických i) mj. bude schopen vytvořit relevantní předpoklady pro úspěch léčebné rehabilitace j) profesionální konzultace s trenérem, sportovcem i zastání funkce poradce
Osnova
 • 1. Teorie sportovního tréninku – obecná východiska, cíl, úkoly, výsledek SpT 2. Sport – vymezení pojmu, trendy vývoje vybraných sportovních disciplín 3. Klasifikace sportovních výkonů, struktura, faktory, determinanty 4. Sportovní výkon – herní výkon (individuální, týmový), faktory, determinanty 5. Hranice lidských možností (prezentace hraničních sportovních výkonů – SR) 6. Složky SpT (příprava kondiční, technická, taktická, psychologická, druhy SpT (nácvik, kondiční, Te-Ta, regenerační) 7. Tréninková jednotka (nácvičná, kondiční, zdokonalovací, smíšená, regenerační) 8. Kondiční příprava: definice, členění, metodotvorné komponenty stimulace a rozvoje pohybových schopností 9. Technická příprava: osvojování pohybových – sportovních dovedností, motorické učení 10. Monitoring a aplikace údajů vybraných biologických veličin ve ST (SF,DF,LA,VO2max) 11. Efekty sportovního tréninku: výkon-výkonnost, trénovanost, sportovní forma, přepětí, přetrénování, syndrom vyhoření (diagnostika, příznaky, prevence, léčba) 12. Sportovní trénink dětí, mládeže, dospělých, mužů, žen (diferenciace a specifika anatomické, fyziologické, psychologické, pedagogické dle věku a pohlaví) 13. Klasifikace sportovních výkonů – charakteristika disciplín z aspektu fyziologie, biomechaniky, psychologie – standardy tréninku (SV vytrvalostní, rychlostně-vytrvalostní, silově-vytrvalostní, technicko-estetické, úpolové, spojené s ovládáním stroje, náčiní a zvířete) 14. Analýza sportovních disciplín (z aspektu bioenergetiky, 15.Tréninkové cykly (tréninková jednotka, mikrocyklus, mezocyklus, makrocyklus)iomechaniky, psychologie)
Literatura
  povinná literatura
 • BEDŘICH, Ladislav a Josef DOVALIL. Sylabus teorie a didaktika sportu I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • Výkon a trénink ve sportu. Edited by Josef Dovalil. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 331 s. ISBN 8070339284. info
  doporučená literatura
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
  neurčeno
 • • BOMPA, Tudor O. a Gregory G. HAFF. Periodization : theory and methodology of training. 5th ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2009. xii, 411. ISBN 9780736074834.
 • Bergmüller,H.:Das Hermans Maier Trainingsprogramm. NÖSV St. Pölten,Pressehasus.20
 • KORVAS, Pavel a Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • BEDŘICH, Ladislav a Petr BEDŘICH. Zjišťování intenzity herního zatížení u vybraných sportovních aktivit. In FSpS MU. Sport a kvalita života. Brno: Mararykova univerzita, Brno, 2006. s. 57-59. ISBN 80-210-3863-2. info
Výukové metody
přednášky, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test na PC (uzavřené odpovědi),předpoklad úspěšnosti zk je dosažení 80 % z celkové bodové dotace konkrétního testu, aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce na vybrané téma a její PP prezentace
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/teorie-sportovniho-treninku-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Po ukončení předmětu by měl být student schopen: - charakterizovat historický vývoj sportovního tréninku; - definovat cíle a úkoly sportovního tréninku; - vysvětlit a pojmenovat základné pojmy, sportovní výkon, výkonnost, klasifikaci sportovního výkonu; - vysvětlit proces adaptace organizmu na tréninkové podněty; - dokáže řešit rozvoj výkonnosti přiměřenými tréninkovými podněty; - aplikovat obecné znaky stavby sportovního tréninku na specifické potřeby jednotlivých sportovních odvětví a disciplín; - analyzovat efekty sportovního tréninku; - vysvětlit stavbu tréninkové jednotky -popsat a použít vhodnou organizační formu tréninkového procesu Osnova: 1. Vymezení pojmu sport 2. Sportovní výkon 3. Klasifikace sportovních výkonů 4. Cíle a úkoly, výsledek sportovního tréninku 5. Složky sportovního tréninku 6. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 7. Efekty sportovního tréninku 8. Diagnostika trénovanosti 9. Diagnostika výkonnosti 10. Pedagogika a didaktika ve sportovním tréninku
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz obsahující studijní opory: Struktura sportovního výkonu, skripta.
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.