bk4005 Pedagogika

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
PhDr. Lucie Grajciarová (cvičící)
Mgr. Kateřina Jakubcová (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 16. 10. 13:50–16:15 Virtuální místnost, Pá 23. 10. 18:00–19:35 Virtuální místnost, Pá 30. 10. 14:40–16:15 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk4005/01: Pá 9. 10. 11:45–13:25 Virtuální místnost, Pá 30. 10. 10:30–12:05 Virtuální místnost, Pá 13. 11. 10:30–13:00 Virtuální místnost, L. Grajciarová
bk4005/02: Pá 30. 10. 16:20–17:55 Virtuální místnost, Pá 11. 12. 8:25–10:05 Virtuální místnost, Pá 8. 1. 8:00–10:30 Virtuální místnost, L. Grajciarová
Předpoklady
společenskovědní přehled na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem bude zvládnutí základních pedagogických kategorií, pojmů a teorií s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy
- popsat základní prvky edukačního procesu
- určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti
- analyzovat vybranou oblast vzdělávání
- vysvětlit funkce vzdělávání v konkrétních sociálních oblastech
Osnova
 • 01. Pojetí edukace (výchovy). Edukace a socializace; hodnotová orientace edukace (antika, středověk, novověk); vztah edukace, dědičnosti a prostředí
 • 02. Základní rysy soudobé edukace. Intencionální a funkcionální edukace, rysy demokratické edukace. Formální, neformální a informální vzdělávání
 • 03. Pojetí pedagogiky. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Vztah pedagogiky, kinantropologie a věd o sportu
 • 04. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti
 • 05. Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky)
 • 06. Vybrané historické edukační modely (demokratický – J. A. Komenský, utilitaristický – J. Locke, svobodný – J. J. Rousseau, pedocentrický – J. Dewey)
 • 07. Výchovné a vzdělávací cíle – aktuální cíle soudobé edukace. Příprava jedince pro sociální role (výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti)
 • 08. Edukace jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchova a vzdělávání. Obsah edukace – edukace a kultura
 • 09. Pedagog (edukátor, učitel, trenér, asistent pedagoga ad.) – jeho vzdělání, kompetence a osobnostní charakteristiky
 • 10. Vychovávaný jedinec (dítě, žák, student, klient, sportovec ad.). Vybrané výzkumy současné mládeže
 • 11. Formy edukace (školní, mimoškolní, rodinná). Pedagogické zhodnocené volného času
 • 12. Soustava pedagogických principů a jejich aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 270 stran. ISBN 9788026208723. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 stran. ISBN 8085931958. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 108 s. ISBN 8085931397. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.