BSS450 Militantní demokracie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Petlák (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako analýza konceptu militantní demokracie. Představuje hlavní dimenze užití tohoto konceptu. Součástí předmětu jsou vybrané případové studie.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni zhodnotit soudobé diskuse o ochraně demokracie. Měli by být schopni kategorizovat jednotlivé nástroje militantní demokracie a charakterizovat jejich dopady na protiextremistickou politiku.
Osnova
  • Úvod do studia militantní demokracie; Vymezení konceptu militantní demokracie a jeho kritika; Označení a sledování nepřátel ze strany militantní demokracie; Omezení práva projevu a souvisejících práv nepřátel demokracie; Specifika potírání násilných postupů nepřátel demokracie; Diskursivní ochrana a ideové šíření demokracie Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím
Literatura
  • Kompletní a platný seznam literatury k předmětu je ve složce studijní materiály.
  • MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies, Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070. URL info
  • ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 256. ISBN 9788074000539. info
  • Defending democracy : reactions to extremism in interwar Europe. Edited by Giovanni Capoccia. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005. viii, 335. ISBN 0801887550. info
  • KYSELA, Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. 120 s. ISBN 8072390783. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena důležitá témata, která jsou dále diskutována na seminářích formou stanovisek. Součástí seminářů jsou prezentace osnov seminárních prací studentů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Její hodnocení sestává z pěti řádných částí. První částí je seminární stanovisko, druhou diskuse na seminářích, třetí referát, který je úzce propojen se čtvrtou částí, jíž je seminární práce, a pátou závěrečné písemné přezkoušení. Za seminární stanovisko je možné získat 6 bodů, za diskuse 6 bodů, za referát 6 bodů, za seminární práci 18 bodů a za závěrečné písemné přezkoušení 24 bodů. Z každé z pěti částí hodnocení je třeba mít alespoň ¼ bodů. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Seminární stanovisko je možné mít v určených seminářích v první části semestru. Seminární stanovisko je možné mít pouze jedno. Stanovisko je stručným shrnutím názoru autora/autorky k jednomu z témat, která budou zadána na počátku semestru (kdy je třeba se k nim i přihlásit). Stanovisko (či jeho závěry) je třeba prezentovat na určeném semináři a diskutovat o něm, bude-li to vyučující vyžadovat. Stanovisko musí obsahovat jasný názor autora/autorky na položenou otázku, který bude logicky vyargumentován. S ohledem na položené otázky je přípustný i normativní odborný přístup. Ke stanovisku je zpravidla třeba nalézt prameny nad rámec zadané a doporučené literatury. Není vyžadována power-pointová prezentace stanoviska. Stanovisko je třeba odevzdat písemně v rozsahu cca 2400-3600 znaků (včetně mezer) do odevzdávárny předmětu v IS MU nejpozději 6 hodin před začátkem semináře. Diskuse na seminářích je vázána na vyargumentované reakce na stanoviska a referáty kolegů a na kladení dotazů přítomným expertům. Hodnocena je aktivita, odbornost a věcnost. Referát představuje prezentaci pojetí seminární práce na semináři (představení problému, struktura práce, teoreticko-metodologické základy, zdroje a předpokládaná zjištění). Referát je možné prezentovat v určených týdnech semestru. Referát je třeba zpracovat v elektronické (zpravidla power-pointové) verzi. Termín prezentace referátu určí vyučující. Seminární práce se má odborně zabývat tématem se vztahem k obsahu předmětu, možná je i vazba na téma jednoho ze stanovisek. Přesné téma referátu/seminární práce je třeba dohodnout s vyučujícím na počátku semestru (do poloviny října). Seminární práce musí mít rozsah kolem 36 000 znaků (včetně mezer, tolerance 1000 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Referát a seminární práci mohou zpracovat i dva studenti/studentky (v takovém případě je rozsah práce kolem 45 000 znaků (včetně mezer, tolerance 1000 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Termín odevzdání je do 9. 1. do příslušné odevzdávárny v IS MU. Práce odevzdané v pozdějším termínu nebudou hodnoceny. Po odevzdání a ohodnocení nelze práci přepracovat. Na práci bude hodnocena její originalita v českém prostředí, logika zvolené struktury a argumentace, využití zdrojů a formální a jazyková stránka. Písemné přezkoušení pokrývá odpřednášenou látku a zadanou literaturu. Otázky jsou otevřené a jsou zaměřeny na schopnost odborného vysvětlení problematiky a jejího rozboru na základě nastudovaných znalostí. V závěrečných týdnech semestru budou prezentovány případové studie k problematice militantní demokracie, po kterých následuje diskuse v rámci semináře. V této souvislosti je třeba upozornit, že účast na seminářích je dle studijního řádu MU povinná a bude omluvena pouze z řádných důvodů. Účast bude kontrolována a neomluvená neúčast bude mít za následek neabsolvování předmětu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS450