BSSb1153 Integrovaný záchranný systém v ČR

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jakub Morávek (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U41
Předpoklady
! BSS153 IZS && ! NOW ( BSS153 IZS )
Předmět nevyžaduje zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student dostane detailní náhled do problematiky fungování hlavních složek IZS v ČR a stručný náhled do fungování ostatních složek IZS. Porozumí spolupráci záchranných složek a orgánů krizového řízení v ČR. Důraz bude kladen na praktické seznámení se složkami IZS. Student osobně navštíví výjezdová stanoviště složek IZS ve městě Brně jako hasičskou a policejní stanici či stanoviště záchranné služby, atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout základní složky IZS v ČR a způsob jejich fungování - určit a popsat systém fungování integrovaného záchranného systému - napsat seminární práci, která podrobně rozebírá složitý zásah se zapojením všech základních složek IZS - analyzovat současné problémy a budoucnost krizového řízení v ČR - vyjmenovat základní vybavení a výstroj jednotek IZS, které osobně navštívil - vysvětlit postup příjmu tísňového volání a způsob jeho odbavení operačním střediskem
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, IZS jako celek 2. Hasičský záchranný sbor ČR 3. Jednotky PO v plošném pokrytí krajů 4. Zdravotnická záchranná služba 5. Police ČR 6. Ostatní složky IZS 7. AČR jako součást IZS 8. Městská policie 9. Příklady spolupráce IZS při velkém zásahu 10. Komparace IZS se systémy v zahraničí. 11.-13. Exkurze u složek IZS.
Literatura
  povinná literatura
 • VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2014. 189 s. ISBN 9788024624778. info
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnické problematiky a potřebná součinnost při zásahu IZS. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 76 s. ISBN 978-80-210-6790-5. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 557 s. ISBN 9788024745787. info
 • Krizové zákony, obnova území ;HZS a požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 20.8.2007. Ostrava: Sagit, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-637-5. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny obecních policií. Vyd. 1. Praha: Police history, 2004. 215 s. ISBN 8086477266. info
  doporučená literatura
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 115 s. ISBN 9788073851088. info
 • KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA. Integrovaný záchranný systém. 3., aktualiz. vyd. Praha: Armex Publishing, 2008. 119 s. ISBN 9788086795591. info
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 141 s. ISBN 9788073850258. info
 • ŠENOVSKÝ, Michail a Zdeněk HANUŠKA. Organizace požární ochrany a integrovaného záchranného systému. 3. přepracované. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 41 s. ISBN 80-86634-03-5. info
 • VIČAR, Radim. Právní aspekty zabezpečení vzájemné součinnosti AČR se složkami IZS. In Sborník konference s mezinárodní účastí „Interoperabilita managementu ochrany obyvatelstva“. Brno: Univerzita obrany, 2006. s. 285-290. ISBN 80-7231-138-7. info
 • PANOCHA, Václav. Integrovaný záchranný systém (IZS) v České republice. Vyd. 1. Praha: Armex, 1997. 93 s. ISBN 8090228305. info
 • AMBROŽOVÁ, Milada. Obecní policie a Policie České republiky v systénu policejní správy. Brno, 1997. 56 s. info
 • ŠTOLA, Josef. Vztah policie České republiky a obecní policie, zákonná úprava a oprávnění policistů a strážníků [Štola, 1996]. Brno, 1996. 38 listů. info
Výukové metody
Přednášky, seminář, odborné exkurze, případová studie
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Celkové hodnocení sestává ze dvou částí – zpracování seminární práce a závěrečného ústního přezkoušení. Účast na exkurzích je povinná. Přednášky jsou dobrovolné, avšak vřele doporučené pro pochopení souvislostí a informací získaných na exkurzích.
Navazující předměty
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSSb1153