EN

FSS:D_FJ Francouzský jazyk - Informace o předmětu

D_FJ Francouzský jazyk

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Pour passer cet examen ou pour le faire reconnaitre, la connaissance du francais au niveau B2du CECR (Cadre européen commun de référence) est requise.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - francouzštiny. Předpokladem je četba francouzské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 100 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Výstupy z učení
Bez výuky, pouze zkouška.
Osnova
  • Samostatná příprava na zkoušku a konzultace se zkoušejícím.
Literatura
  • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
  • Oral écrit. Livret d' activités. Paris: Hachete, 1994. 127 s. ISBN 2-0102-0612-6. info
  • POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français : niveau intermédiaire : exercices. [Paris]: Cle International, 2003. 224 s. ISBN 2090337044. info
  • LARGER, Nicole a Reine MIMRAN. Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2004. 288 s. ISBN 2090337192. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorské práce.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 slov o struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni B2(z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/D_FJ