EN

FSS:D_RJ Russkij dlja aspirantov - Informace o předmětu

D_RJ Ruský jazyk

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Student by měl dosahovat v ruském jazyce úrovně C1 CEFR (Common European Framework), aby mohl absolvovat zkoušku nebo získat uznání již absolvované zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborné ruštiny.
Předpokladem k jejímu složení je studium ruské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru a osvojení dovedností akademického jazyka.
Tématika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta.
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen:
* rozumět odborným textům,
* identifikovat a shrnout důležité znaky textu,
* napsat esej na téma studijního oboru.
Osnova
  • Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění.
Literatura
  • Иванов П.И. Методика написания рефератов, Саратов 2000
  • http://www.asu.ru/files/documents/00000569.doc
  • http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml
  • Матюхина Н.В. Методика подготовки эссе по заданной теме, Москва 2009
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace s učitelem. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
ПРИЗНАНИЕ ЭКЗАМЕНА
международный сертификат на уровне ERR C1
университетский титул по специальности «русский язык»
титул, полученный в зарубежном университете (обучение на русском языке)
публикация (кандидат должен быть введен как первый автор или первый соавтор)
выступление на конференции, рабочий язык которой русский (кандидат должен быть введен как первый автор и выступающий, должен представить опубликованнные тезисы статьи и статью в письменной форме)
неопубликованная статья (кандидат должен быть введен как первый автор, должен представить текст и указать причину отказа в публикации)
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Please send your correspondence and material for evaluation in Russian to Monika Seveckova at Monika.Seveckova@econ.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/D_RJ