HEN412 General Biology and History of Biology

Faculty of Social Studies
Spring 2000
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (lecturer)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Eva Danielová
Prerequisites (in Czech)
HEN410 Botany && HEN411 Zoology
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny biologie a obecná biologie
 • Kurs seznamuje posluchače s přehledem novověkého a současného biologického myšlení. Zvláštní pozornost je věnována genetickým a evolučním koncepcím, tj. zejména pohledům založeným na tradici fyziologického strukturalismu a jemu opozičního konceptu založeného na dědičnosti jako toku genetických informací v živých systémech.
 • Zásadní pojmy: dědičnost získaných vlastností, elementy dědičnosti, (pojem genu), zárodečná linie, plodivá a zárodečná plazma, adaptace, přírodní výběr atp.
 • Přehled přednášek - Doc. Bělka, Dr. Sekerák
 • Předdarwinovské evoluční představy I. Antické, středověké, renesanční, barokní a osvícenské představy o biologii a evolučních koncepcích. Představy o dědičnosti před J.G.Mendelem I. Neolitická revoluce, umělý výběr a procesy domestikace, dědičnost ve Starém zákoně, antické představy o dědičnosti - Homér, Hippokrates, Platón, Aristoteles, Empedokles a další, magické myšlení a dědičnost.
 • Předdarwinovské evoluční představy II. Vznik "národních škol v biologii": Francouzská, německá a anglická biologie do první poloviny 19. století, založení Źpaleontologie jako vědního oboru, evoluční koncepce Jeana Baptiste Lamarcka (1744-1829). Thomas Robert Malthus Ź(1766-1834) a jeho "Esej o základech populace" (1798).
 • Představy o dědičnosti před J.G.Mendelem II. Mikuláš Kusánský, "blending", dědičnost získaných vlastností a magické prvky, Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), Ch. Naudin, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), naturfiloPzofie, Carl von Nägeli (1817-1891), Charles Darwin a gemule, Ernst Haeckel (1834-1913), Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), August Weismann (1834-1914).
 • Darwinova evoluční teorie I. Životaběh Charlese Roberta Darwina (1809-1882) a Alfreda ŹRussela Wallace (1823-1913). Myšlenkové a faktické pozadí objevu mechanismu přírodního výběru, anglická biologie doby Darwinovy.
 • Metodologické pozadí Mendelova objevu Vliv Aristotelovy koncepce komplementarity, zrcadlová symetrie, vývoj moderní fyziky 19. stol., krystalografie a světelná spektra, Dopplerův efekt, systémový přístup a studium dědičnosti jako genetické informace.
 • Darwinova evoluční teorie II. Vysvětlení mechanismus přírodního výběru v "On the origin of species by means of natural selection" (1859). Osobnost J. G. Mendela a historický význam jeho objevu Politická a hospodářská situace v Brně v 18. a 19. stol., pozdní osvícenectví, André, augustiniáni - Napp, Klácel, Bratránek, Mendelova studia, podstata objevu, přijetí objevu vědou - Correns, de Vries, Weismann, Bateson, Tschermak.
 • Podarwinovské evoluční teorie I. Sociální darwinismus. Další rozvoj evoluční teorie na přelomu 19. a 20. století. August Wiesmann (1833-1914) a jeho koncepce somy a zárodečné plazmy
 • Genetika po J. G. Mendelovi I. (první polovina 20. stol.) Vznik genetiky, vývoj chápání Mendelovi teorie, renesance dědičnosti získ. vlastností, Paul Kammerer (1881-1926), Trofim Denisovič Lysenko (1898-1976), česká eugenická škola, rasová hygiena v Německu, eugenika v Anglii a USA, věda politická moc.
 • Podarwinovské evoluční teorie II. Populační genetika a syntetická evoluční teorie. Ronald Aymer Fisher (1890-1962), John B. S. Haldane (1892-1964), Sewall Wright (1889-1988), Sergej Četverikov (1880-1959), Theodosius Dobzhansky (1900-1975), Julian Huxley (1887-1975). Genetika po J. G. Mendelovi II. (druhá polovina 20. stol.) William Bateson (1861-1926), Thomas Hunt Morgan (1866-1945) a chromosómová teorie, vznik molekulární genetiky, James D. Watson a Francis Crick a struktura DNA, Avery, principy kódování, vznik imunologie - Peter Medawar a Hašek, AIDS, Zmapování HUGO, klonování, genetické manipulace, perspektivy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Část - Obecná biologie
 • 7. týden: Místo života v hierarchii života 8. týden: Životní funkce makromolekul 9. týden: Organismy podbunečne a buňka 10. týden: Bunka prokaryontní a eukaryontní 11. týden: Bunka a dedičnost 12. týden: Geny a člověk: regulace a řízení 13. týden: Perspektivy a dilemata
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2000/HEN412